Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 2V-56 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2018 m.  kovo 30 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkursą (toliau – Konkursas).

 

Konkurso tikslas – finansuoti su jaunimu dirbančių organizacijų mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektus, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį.

Finansuojamos veiklos:

  • jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. d. įsakymu Nr. 2V-47(1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos);
  • jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas bei jų galimybių pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas. Veiklos vykdomos vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2V-46(1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijos);
  • veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;
  • tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. kovo 30 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. balandžio 28 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 87 000 (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje).

 

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

23.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.);

23.2. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo vadovo duomenis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

23.3. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Nuostatų 16 arba 17 punkto reikalavimams (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 arba 17 punkto reikalavimus);

23.4. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas vykdo darbą su jaunimu gatvėje arba mobilųjį darbą su jaunimu daugiau nei 1 (vienus) metus ir turi tam reikalingus resursus (pavyzdžiui, veiklos ataskaitą ir pan.), jei pareiškėjas planuoja atitikti Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą;

23.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

23.7. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

 

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

 

Informaciją ir konsultacijas su Konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė 
(el. paštas [email protected], tel. (8 5) 249 7007) arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų projektų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO

Susipažinti su rekomendacijomis galite paspaudę žemiau esančia nuorodas:

Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos, patvirtintos Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. d. įsakymu Nr. 2V-47(1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijos, patvirtintos Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2V-46(1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Paieška