Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 2V-172 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  rugpjūčio 24 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metais konkursą (toliau – Konkursas).

 

Konkurso tikslas - skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir  (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

 1. darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.) (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti);
 2. darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti);
 3. jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti);
 4. jaunimo kritinio mąstymo ir media raštingumo ugdymas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms įgyvendinti).

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur;

 

Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 107 000 (vienas šimtas septyni tūkstančiai) Eur.

 

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia

 

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

 

Pagal Nuostatų 30 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);
 • dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
  (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas turi 9 punkte pasirinktos vykdyti veiklos patirties (pvz. veiklos ataskaitos);
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 1 priedas).

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 29 d. (imtinai). 

 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

 

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322. 

 

 

Dėl Sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į kolegę iš SPPD - Agnę Vinciūnę, ji su mielu noru padės ir pakonsultuos - kontaktai čia http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

 

Informuojame, kad pateiktų projektų 2022 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks SPPD. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį Departamento direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.

 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

 

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

 

Paieška