Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pavaldumo analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 3 punktu:

„3. Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai atlikti savivaldybių administracijose steigiamos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės:

1) savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu tipiniu savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymu;
2) savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;
3) savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą, palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.“

Tipinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ (toliau – Tipinis pareigybės aprašymas).

Vadovaujantis Tipinio pareigybės aprašymo I skyriaus 2 punktu: „2.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) atliko savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pareigybių aprašymų, patvirtintų pagal Tipinio pareigybės aprašymo 2020 m. rugpjūčio 8 d. galiojančią suvestinę, bei 2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybių tinklalapiuose pateikiamas savivaldybių struktūros schemas, analizę ir parengė savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pavaldumo atitikimo Tipiniame pareigybės aprašyme numatytam pavaldumui – savivaldybės administracijos direktoriui – žemėlapį (1 pav.)

Savivaldybės, kuriose savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka Tipiniame pareigybės aprašyme numatytam pavaldumui, nes savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra pavaldus:

  • savivaldybės administracijos skyriaus vedėjui – Elektrėnų savivaldybėje, Tauragės rajono savivaldybėje.

Taip pat pažymima, kad šiose savivaldybėse jaunimo reikalų koordinatorius yra prilygintas savivaldybės administracijos skyriaus vedėjui:

  • Klaipėdos miesto savivaldybėje - Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė);
  • Vilniaus miesto savivaldybėje – Jaunimo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė (skyriaus vedėja).