Paskelbtas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 2V-171 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo “, 2018 m.  spalio 11 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas –  atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (gali būti įgyvendinamos kartu su partneriu (-iais):

  • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
  • veiklų organizavimas atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 10  d. įsakymu Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);
  • bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis) vykdomos veiklos.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 11 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. lapkričio 9 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto  įgyvendinimo laikotarpiui – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 76 000 (septyniasdešimt šeši tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje).

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 22.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

 22.2. dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

 22.3. dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų kvalifikaciją ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2016–2018 metais ir (ar) projekto vykdymo metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);

 22.4. dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos projekto veiklos;

 22.5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

 22.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

 22.7. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų 3 priede nustatytą formą.

 22.8. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas (vienoje rinkmenoje);

 22.9. darbo sutarties bei atitinkamo išsilavinimo dokumentų kopijas (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą);

 22.10. dokumento, patvirtinančio įstaigos darbo grafiką, kad pareiškėjas vykdo atvirąjį darbą su jaunimu ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę, ne mažiau kaip 4 val. per dieną kopija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą);

 22.11. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybei užtikrinti tvarkos aprašo kopija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą)

 22.12. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo 2 priedo kopija (užpildyta ir pasirašyta savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriaus arba kito administracijos atstovo, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.5 papunkčio prioritetą);

 22.13. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus (pvz., gyvenimo aprašymas, išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai, mokymų kursų pažymėjimai ir kt.).

Nuostatų  22 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas [email protected], tel. 8 683 63 179) Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO

Paieška