Skelbiamas Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo konkursas 2021 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 2V-48 (1.4) „Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  kovo 19 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. kovo 26 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas - sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) Lietuvoje.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos:

9.1. projekto dalyvių užimtumo vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) skatinimas;

9.2. pagalbos jauniems žmonėms teikimas jų darbo vietoje, siekiant įgyti reikalingus gebėjimus, ugdyti jų įgūdžius;

9.3. mentorystės užtikrinimas projekto metu siekiant palaikyti (palydėti) jaunus žmones ir padėti ugdyti ir įsivertinti įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4000 (keturi tūkstančiai) Eur;

Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia. 

 Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 30 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

30.1. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

30.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

30.3. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

30.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

30.5. pareiškėjo patvirtintą Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą arba garantinį raštą dėl šios programos (tvarkos) planuojamo patvirtinimo;

30.6. pareiškėjo finansinį prisidėjimą prie projekto veiklų patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, garantinis raštas).

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais per informacinę sistemą SOPAS turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 26 d. (imtinai). 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas Tel. (8 6) 8 363 179, el. p. [email protected] 

Dėl Sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, su mielu noru padės ir pakonsultuos - kontaktai čia http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informuojame, kad pateiktų projektų 2021 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks SPPD. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį Departamento direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos, daugiau informacijos apie konsutlacijų laiką artimiausiu metu.

Paieška