Valstybinio sektoriaus, dirbančio jaunimo politikos srityje stiprinimas

Užtikrinant sistemingą jaunimo situacijos apžvalgą

Rengiama metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti Parengta metodika - instrumentas visoms su jaunimo reikalais susijusioms institucijoms ir organizacijoms, būtinas laiku atpažinti ir įvardinti jaunimą ištinkančius sunkumus, kartu suplanuoti ir koordinuojant vykdyti intervencijos ir prevencijos programas, sutelkti vietos resursus ir valstybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas.
Pagal parengtą metodiką būtų galima vykdyti tikslinius, sistemingus bei nuoseklius tyrimus jaunimo situacijai atskiruose šalies regionuose analizuoti. Vėliau kiekvienas šių tyrimų galėtų būti palyginamas tarpusavyje, kadangi būtų vykdomi pagal tą pačią metodiką. Tarpusavyje palyginamų duomenų turėjimas leis užtikrinti nuoseklią jaunimo situacijos stebėseną visose savivaldybėse, adekvačiai įvertinant kiekvienos savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos silpnąsias ir stipriąsias puses.
Atliekami 7 tyrimai pagal parengtą jaunimo problematikos tyrimų metodiką savivaldybėse – partnerėse Tyrimus savivaldybėse atliks sudarytas jaunimo tyrėjų tinklas. Sudarytas tyrėjų tinklas vykdys ne tik kiekybinę analizę, bet ir kokybinę (kodėl gaunami atitinkami kiekybiniai duomenys, kas juos įtakoja ir pan.).
Jaunimo situacijos sistemingi bei nuoseklūs tyrimai, pateikiantys išsamią informaciją apie jauno žmogaus padėtį konkrečioje savivaldybėje užtikrins aukštą visų su jaunimo reikalais susijusių institucijų ir organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo lygį. Išsamus jaunimo situacijos žinojimas leis joms konkrečiau suprasti jaunimo politikos tikslus ir uždavinius bei turėti aiškią bei pagrįstą tyrimais politinę valią jiems pasiekti.
Rengiama ilgalaikė jaunimo problematikos tyrimų koncepcija Parengta koncepcija būtų penkeriems metams. Joje būtų aprašoma nuolatinės jaunimo situacijos stebėsenos vizija, ilgalaikiai prioritetai ir jų įgyvendinimo kryptys.

Diegiant jaunimo politikos kokybės vertinimo mechanizmus

Rengiama rekomendacija savivaldybėms dėl jaunimo politikos savivaldybėse ilgalaikės veiksmų programos sudarymo Rekomendacijos savivaldybėms būtų dėl jaunimo politikos savivaldybėse ilgalaikės veiksmų programos sudarymo ir jos integravimo į bendrąją savivaldybės veiklos strategiją. Rekomendaciją atlieptų kaip nuosekliai ir sistemingai planuoti jaunimo politikos vystymą. Tokiu būdu būtų užtikrinamas vieno esminių integruotos jaunimo politikos aspektų įgyvendinimas - jaunimo politikos tikslų ir uždavinių supratimas bei aiški politinė valia jiems pasiekti.
Tobulinama jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo metodika Siekiama maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą. Plėtojant jaunimo politikos kokybės vertinimo sistemą, įvairūs savivaldybių jaunimo politikos veikėjai įgytų instrumentą, įgalinantį juos adekvačiau ir tikslingiau vykdyti veiklas jaunimui, užtikrinant jiems geresnes gyvenimo sąlygas. Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo sistema pateiks konkrečius atsakymus savivaldybių jaunimo reikalų taryboms kaip reikia vystyti integruotą jaunimo politiką.
Atliekami jaunimo politikos kokybės įgyvendinimo vertinimai savivaldybėse - partnerėse Būtina rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį savivaldybėse, jose įgyvendinamas įvairias programas bei priemones, skirtas jaunimui; išsiaiškinti savivaldybės jaunimo politikos privalumus ir trūkumus; skatinti jaunimo politiką savivaldybėje formuojančias bei įgyvendinančias institucijas bei įstaigas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas susitarti dėl savivaldybės jaunimo politikos vystymo prioritetų; aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.
Siekiant diegti jaunimo politikos kokybės vertinimo mechanizmus projektui prasidėjus ir besibaigiant bus atlikti jaunimo politikos pradinės situacijos ir pokyčio kokybės vertinimai savivaldybėse – partnerėse bei parengta šių dviejų vertinimų lyginamoji analizė. Gauta informacija leis įvertinti projekto metu vykdytų veiklų poveikį savivaldybėms – partnerėms. Jaunimo politikos kokybės įgyvertinimus savivaldybėse – partnerėse atliks ekspertai pagal paslaugų sutartis.
Rengiama ir išbandoma finansuojamos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės sistema Jaunimo reikalų departamentas bei savivaldybės kasmet pagal patvirtintas programas finansuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Vykdant finansuojamų projektų administravimą, apsiribojama finansinių ir veiklos ataskaitų surinkimu.
Sukūrus tokią sistemą ji bus išbandoma nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis. Planuojama, kad bus atrinkti 9 Jaunimo reikalų departamento finansuoti projektai bei po 3 projektus, kurie finansuoti savivaldybių (60yje savivaldybių viso 180 projektų). Pasitelkus atrinktuosius projektus bus išbandoma parengta sistema: nuosekli projekto metu vykdomų veiklų stebėsena (taikant paruoštus metodus), veiklos ir rezultatų įvertinimas, fiansinis įvertinimas.
Veiklos stebėseną, veiklos ir rezultatų įvertinimą atliks projekto metu pagal veiklą 1.3.4. apmokyti Jaunimo reikalų departamento bei savivaldybių administracijos darbuotojai, administruojantys jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus. Finansinį įvertinimą visiems atrinktiems projektams atliks pagal paslaugų sutartį pasamdytas juridinis asmuo.
Organizuojami mokymai kaip dirbti pagal parengtą veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės sistemą Parengtos veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės sistemos įgyvendinimas reikalauja atitinkamų kompetencijų ir įgūdžių iš asmenų, įgyvendinančių ją. Būtina stiprinti administracinius gebėjimus valstybiniame sektoriuje dirbančio personalo, kurie administruoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimą.
Apmokyti darbuotojai galės sistemingai pažiūrėti ar nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis įgyvendinamos programos užtikrina išsikeltus tikslus ir uždavinius, ar skiriamos lėšos sukuria suplanuotą naudą jaunimui. Sistemos įgyvendinimas užtikrins vieno iš integruotos jaunimo politikos aspektų - sutelkti vietos resursus ir vyriausybės institucijų bei įvairių jaunimo veiklą remiančių fondų lėšas ten, kur jos labiausiai reikalingos.
Paieška