Skelbiamas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas 2022 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 2V-165 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  rugpjūčio 18 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos veiklos projektų 2022 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 31 punkte nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 9 punkto papunkčiuose.

9.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas; 

9.2. veiklų organizavimas atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);

9.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) erdvėmis) vykdomos veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 11 000 (vienuolika tūkstančių) Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur;

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas: https://sopas.sppd.lt:8099

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas - 2021 m. rugpjūčio 25 d,
Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas - 2021 m. rugsėjo 23 d. (imtinai)

KONSULTACIJOS NUORODĄ, DĖL KONKURSO SĄLYGŲ IR PARAIŠKOS TEIKIMO (RUGSĖJO 8 D. PER ZOOMĄ NUO 13:30 IKI 15:30), GALITE RASTI ČIA:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88343088788?pwd=R0RlWkhDbGJGMTBLK0tVN1hDeVNEdz09
 
Meeting ID: 883 4308 8788
Passcode: 020044
 
Individualių konsultacijų laikus ir datas nuo rugsėjo 13 - 17 d. rasite čia.
 
Atkreipiu dėmesį, kad sistemoje pildant veiklų planą pildoma ir veiklos rodiklio lentelė. Papildomai veiklos rodiklio VERTĖS lentelės pildyti nereikia.

Konkurso Nuostatus susipažinimui galite rasti čia:

Pagal Konkurso Nuostatų 33.1-33.10. papunkčius, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

33. Kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

33.1. pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

Atkreipiame dėmesį, kad Įstaigos nuostatuose prie įstaigos veiklos tikslo turi būti įrašyta, jog įstaiga dirba su jaunimu, detaliau skaityti čia - dėl su jaunimu dirbančios organizacijos statuso.

33.2. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

33.3. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

33.4. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2019–2021 metais ir (ar) einamaisiais metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1. nustatyto prioriteto ir (ar) 16 punkto reikalavimus);

33.5. dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

33.6.pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;

33.7. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.3. nustatytą prioritetą);

33.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

33.9. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

33.10. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD). 

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos - kontaktai čia: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyresnioji patrėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

Paieška