Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso esminiai kiekybiniai rodikliai:

  • Merui, savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui (tiesiogiai) pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus, iš kurių bent 1 turi būti pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas organizacijos nariams stiprinti, iš kurių bent viena turi būti įgyvendinta iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 3 skirtingas pilietiškumą skatinančias veiklas savivaldybėje, kurioje yra registruotas, iš kurių ne mažiau kaip 1 veikla bus tikslingai nukreipta į mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą prioritetą;

  • Organizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, siekiant stiprinti fizinių asmenų, pareiškėjo deleguotų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kompetencijas.

Konkurso kokybiniai rodikliai: 

  • Didinti pareiškėjo atstovaujamų jaunų žmonių skaičių;
  • Didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;
  • Stiprinti fizinių asmenų, pareiškėjo deleguotų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kompetencijas;
  • Didinti pareiškėjo vienijamų organizacijų žinomumą ir galimybes regione, pasitelkus kryptingą viešinimo planą.

Programų pradžia - 2020 m. sausio mėn. 1 d. Programų pabaiga - 2021 m. gruodžio 31 d.
Rezultatai už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Programos Nr. 

Programos pavadinimas 

Vykdytojas 

Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirta (Eur/metams)

Glausta informacija apie projekto įgyvendinimo metu pasiektus rodiklius, pridėtinę projekto vertę

JFP1-27

KLAS: stiprinti, vienyti, atstovauti

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Vykdomas

Projekto metu įgyvendintos veiklos padėjo stiprinti KLAS nares – jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, didintas jų žinomumas. Tai suteikė didesnių kompetencijų atstovaujant jaunimo interesams ir skatinant didesnį įsitraukimą į savanoriškas veiklas. Tikime, kad projekto metu įgyvendinti mokymai ir konsultacijos jaunimui suteikė naudingų minkštųjų įgūdžių, kurie padės tinkamai save atstovauti bei realizuoti. Įgyvendinant projektą plėtotas tinklinis bendradarbiavimas tarp NVO ir kitų organizacijų, taip skatinant efektyvesnį bendradarbiavimą ateities veiklose ir sutelkiant jėgas bendriems tikslams.

18 310,00 Eur

JFP1-35

Jaunimo balsas Marijampolėje kartu su MJOTAS

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas”

Vykdomas

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas” 2020 metais įgyvendindama programą “Jaunimo balsas Marijampolėje kartu su MJOTAS” vykdė nuoseklią Marijampolės savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų stiprinimo ir atstovavimo veiklą, tokiu būdu siekiant kurti jaunimo organizacijoms palankią ir jaunimo nuomonei atstovaujančią aplinką Marijampolės savivaldybėje. 2020 metais Marijampolės savivaldybės administracijai buvo pateiktos dvi rekomendacijos, kuriomis yra skatinama vietos savivaldą atkreipti dėmesį į lytiškumo ugdymo ir emocinės gerovės užtikrinimo temas bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat tradiciškai buvo organizuojami MJOTAS Žiemos ir Vasaros forumai, kurių metu buvo ugdomos jaunimo organizacijų narių kompetencijos. Svarbu paminėti, kad MJOTAS deleguoti jaunimo atstovai į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybą aktyviai įsitraukia į jaunimo balso Marijampolėje atstovavimą ir konstruktyviai diskutuoja su vietos valdžios atstovais. Galiausiai, 2020 metų pabaigoje buvo užtikrinta, kad Marijampolės jaunimo organizacijos galėtų gauti tinkamą konsultacinę pagalbą iš mentoriaus, gebančio organizacijoms padėti konsultuojant jas dėl veiklų nuotoliniu būdu, taip užtikrinant vidinę komunikaciją ir emocinę gerovę organizacijos viduje.

18 508,00 Eur

JFP1-37

„PAS su Panevėžio jaunimu!“

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Vykdomas

Pradėjome vienyti tik veikiančias, PAS įstatus bei įstatymus atitinkančias, organizacijas. Būdama savanorišką veiklą organizuojanti organizacija, PAS organizavo savanorišką veiklą Panevėžyje, kūrėme darbo grupes konferencijose. Siekiant pagerinti komunikaciją, atnaujinome bendradarbiavimą su naujienlaiškiu ,,Jūsų Panevėžys“, sukūrėme PAS internetinę svetainę, pradėjome bendradarbiavimą su  vietine televizija ,,GNTV“ bei pasitelkėme kitas įvairias priemonės. Parengti 4 dokumentai Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir tarybai, kurie, tikimės, padės sulaukti pokyčių bei pagerins darbo našumą. Rengėme individualius mokymus apie jaunimo politikos pagrindus regionuose šešioms PAS narėms. Taip pat suorganizuotos konferencijos, rudens mokymų sesija, kurių metų jaunimas mokėsi įvairių, vertingų dalykų bei įgavo reikiamų žinių. Įgyvendintas konferencijų ciklas „Panevėžys irgi miestas. Bus“, kurių metu buvo kalbama apie ekologiją, gamtos išsaugojimą. Surengti 2 debatai kandidatams į seimą. Suorganizuotas „Lan party“ labdaros ir paramos turnyras, kurio metu buvo renkama parama, kuri buvo skirta mažiau galimybių patiriančiam jaunimui.

16 915,00 Eur

JFP1-29/1

„RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir efektyvus jaunimo politikos įgyvendinimas Rokiškio rajone“

RJOS „Apvalus stalas“

 

Vykdomas

RJOS „Apvalus stalas“ 2020 m. įgyvendino projektą „RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir efektyvus jaunimo politikos įgyvendinimas rajone“, kurio tikslas užtikrinti nuoseklų ir efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą rokiškio raj. savivaldybėje, stiprinant Rokiškio jaunimo organizacijas, ugdant organizacijos narių ir savanorių kompetencijas, jaunų žmonių pilietiškumą, skatinant savanorystės plėtrą ir bendradarbiavimą bei partnerystės stiprinimą su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis. Visus metus organizacijos nariai kryptingai dirbo, kad galėtų pasiekti kuo geresnius projekto įgyvendinimo rodiklius. Įgyvendinat projektą buvo pasiekti šie rodikliai:
1. Į projekto veiklas įtraukta 422 unikalūs jauni žmonės;
2. Pritraukta 51,57 proc (9800,00) papildomo finansavimo;
3. Pateikti 3 pasiūlymai Rokiškio raj. savivaldybės direktoriui, merui, JRT ir JRK;
4. Įgyvendinta 13 veiklų organizacijos nariams stiprinti;
5. Įgyvendintos 5 pilietiškumą skatinančios veiklos;
6. Įgyvendintos 3 veiklos stiprinančios asmenų deleguotų į JRT kompetencijas;
7. Įgyvendintos 5 savanorystę skatinančios veiklos. Taip pat paviešinti 4 informaciniai straipsniai apie savanorystę;
8. Organizuota 1 “Organizacijų mugė”, kurios metu Rokiškio raj. jaunimas galėjo susipažinti su RJOS “Apvalus stalas” vienijamomis 35 organizacijomis. Šia veikla siekėme didinti RJOS “Apvalus stalas” vienijamų organizacijų žinomumą;
9. Prie organizacijos prisijungė 26 nauji žmonės;
10. Organizuodami veiklas (Stovykla, festivalis, orientacinės žaidynės) įtraukėme 15 savanorių.
11. Dėl Covid- 19 situacijos šalyje, turėjome atšauti 2 suplanuotas jaunimo stovyklas. Neįgyvendintoms veikloms kompensuoti, suorganizuotas 1 jaunimo festivalis “YOUTH FEST 2020”, kurio metu turėjome kelias diskusijas jaunimui aktualia tema: “Baudžiakas už kasiaką”, “Gyvenimas po 18 metų“, „Seksas paauglystėje- tabu“, Stand -Up pasirodymą, arbatos gaminimo workshopą ir degustaciją. Kadangi festivalis sulaukė didelio jaunimo susidomėjimo, kitais metais planuojamas dar vienas festivalis, su dar labiau aktualesnėmis diskusijos temomis. Organizacija teikė paraišką „Europos solidarumo korpusui“ dėl festivalio tęstinumo 2021m. ir gruodžio pabaigoje sužinojome, kad gavome finansavimą.

19 000,00 Eur

Nr.JFP1-81/1

Jaunimo LAB|Šiauliai

Šiaulių Jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Nutrauktas

Įgyvendinant šį projektą buvo suorganizuotas jaunimo kongresas, Šiaulių miesto jaunimo organizacijų atstovai turėjo galimybę susitikti vadovų klube ir neformaliai pabendrauti tarpusavyje „Social evening“ metu. Atkreipiant dėmėsį į miesto jaunimo organizacijų poreikį, buvo organizuoti lyderystės mokymai ŠJOA „Apskritasis stalas“ narėms.

17 486,00 Eur

JFP1 - 80

VJOSAS - iš Jaunimo, už Jaunimą ir su Jaunimu!

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

Vykdomas

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 2020 metais įgyvendindami Jaunimo reikalų departamento projektą: VJOSAS – iš Jaunimo, už Jaunimą ir su Jaunimu!, džiaugiasi pasiekę tikrai puikių rezultatų. Reaguojant į globalinę pandemiją VJOSAS komanda sugebėjo greitai optimizuoti darbą ir pasiūlyti įvarių veiklų jaunimui bei vienijamoms organizacijoms. Į mūsų organizuojamus mokymus, konferencija ir kt. veiklas įsitraukė beveik 500 Vilniaus miesto jaunuolių, kurie ieško galimybės veikti. Aktyviai atstovavome jaunimo interesus remiantis apklausa, kurią užpildė virš 1500 jaunų žmonių. Iš apklausos rezultatų teikėme įvairias pozicijas ir/ar rezoliucijas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms. Aktyvūs Jaunimo reikalų tarybos nariai bendradarbiaujant su VJOSAS sprendė klausimus, kurie yra susiję su sveikata, infrastruktūra, administraciniais klausimais, jaunimo politika, atstovavimu bei kt. Džiaugiamės Vilniaus miesto jaunuolių aktyvumu!

12 009,00 Eur

JFP1-25

Jaunimas - Zarasams

Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

Vykdomas

Programa ir jos įgyvendinimas yra faktinis rajono jaunimo politikos atspirties taškas. Projektas „Jaunimas – Zarasams“ yra reali ašis Zarasų „Apskrito stalo“ veiklai. Nesant institucinės paramos – nebūtų įmanoma nuosekli regioninės jaunimo organizacijų tarybos veikla ir jos tęstinumas. Kasmet organizuojami mokymai organizacijų nariams, jaunimo lyderiams, biuro savanoriams – yra ne kas kita – o jaunimo sąmoningumo ugdymas ir realaus įtraukimo į demokratinius procesus pradžia. Nors netikėta pandemija ir veiklų perkėlimas į ONLINE ties pirmąja karantino banga šiek tiek išgąsdino, antrajai bangai buvome nusiteikę ir viso IV ketvirčio veiklas sėkmingai įgyvendinome ONLINE. Socialiniame tinkle Facebook per šiuos metus pavyko pasiekti 29 tūkst. individualių vartotojų, tas mus išties džiugina ir skatina nesustoti. IV ketvirtyje suaktyvėjusi savanorių biuro veikla ir užsidegimas taip pat mums rodo, kad jaunimo politika jaunam žmogui yra įdomi ir naudinga. Esame dėkingi už Zarasų „Apskrito stalo“ veiklai skirtą finansavimą ir sieksime kuo kokybiškiau įgyvendinti projekte užsibrėžtus tikslus.

14 772,00 Eur

 

Paieška