Skundų nagrinėjimo tvarka

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundų nagrinėjimo tvarka yra aprašyta vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 dienos įsakymu Nr. 2V-135(1.4) "Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" ir jo pakeitimais. Toliau yra pateikiama dalis, susijusi su skundų nagrinėjimo tvarka:

9.1. Asmenų prašymai Departamente priimami ir nagrinėjami vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tvarką. Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytą administracinę procedūrą. Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimo Departamente terminas – iki 15 darbo dienų nuo skundo, prašymo ir pranešimo gavimo dienos. Jeigu skundo, prašymo ir pranešimo nagrinėjimas yra susijęs su laiko reikalaujančiais procesiniais veiksmais, dėl kurių atsakymo rengimas gali užsitęsti ilgiau kaip 15 darbo dienų, šis terminas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų. Skundai, prašymai ir pranešimai pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti tą pačią darbo dieną, išnagrinėjami tą pačią darbo dieną. Skundas, prašymas ir pranešimas raštu turi būti surašytas tvarkingai ir įskaitomai, pasirašytas teikiančio asmens. Taip pat turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai duomenys susisiekti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

9.2. Asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, gautus elektroniniu paštu [email protected] arba gautus registruotu paštu, Departamente priima ir registruoja už dokumentų registravimą atsakingi darbuotojai. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti, nepasirašyti skundai, prašymai ir pranešimai grąžinami pareiškėjui, nurodant trūkumus ir prašant juos ištaisyti. Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai registruojami jų gavimo dieną ir pateikiami direktoriui, kuris juos deleguoja nagrinėti kitiems Departamento darbuotojams pagal jų kompetencijai priskirtas veiklos sritis.

9.3. Nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereguliuoja kiti įstatymai ir jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

9.4. Departamento darbuotojai asmenis priima ir aptarnauja remiantis vieno langelio principu.

9.5. Pakartotiniai skundai, prašymai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra pagrįstų argumentų, kad Departamento sprendimas dėl ankstesnio skundo, prašymo ir pranešimo išnagrinėjimo yra neteisingas. Departamentui gavus pakartotinį skundą, prašymą ir pranešimą, per 5 darbo dienas pareiškėjui išsiunčiamas priminimas, kad šiuo klausimu atsakymas jam jau buvo pateiktas ir nebus pakartotinai nagrinėjamas, nebent paaiškėtų naujos aplinkybės.

9.6. Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl jo skundo, prašymo ir pranešimo išnagrinėjimo, jį gali apskųsti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Paieška