Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 2V-24 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2020 m. vasario 12 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau – Konkursas). 
Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).

Konkurso būdu finansuojamos JST veiklos, kurias sudaro:

9.1. potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;

9.2. JST proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;

9.3. savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;

9.4. mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;

9.5. mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Programų priėmimo pradžia – 2020 m. vasario 12 d. 
Programų priėmimo pabaiga – 2020 m. kovo 13 d.

Programos vykdymo teritorinis skirstymas ir didžiausia vienos apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui:

5.1. Šiaulių apskritį sudaro: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė. Kelmės rajono savivaldybė. Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 11 832 (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt du) Eur;

5.2. Telšių apskritį sudaro: Mažeikių rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybė, didžiausia apskrities programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 3 364 (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi) Eur;

5.3 Bendra vienos apskrities prašomų valstybės biudžeto lėšų sumą negali būti didesnė nei paraiškos 5 lentelėje numatytų vienos apskrities bendro savanorių skaičiaus, padauginto iš savanorių veiklos mėnesių skaičiaus ir vieno mėnesio įkainio (58 (penkiasdešimt aštuoni) Eur);

Konkurso dokumentus galite rasti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51241b901dad11eabe008ea93139d588). Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje.
Konkurso paraiška teikiama elektroniniu paštu [email protected] 

Pagal Nuostatų 26 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

26.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

26.2. mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 11.4 papunktyje);

26.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

26.4. partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os), užpildyta (-os) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);

26.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

26.6. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas).


Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 26 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. kovo 13 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Teikiant dokumentus elektroniniu paštu, pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 26 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Elektroniniu paštu [email protected] pateikta paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdffaile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]

Paraiška bei kartu su ja privalomi pateikti dokumentai teikiami elektroniniu paštu [email protected] turi būti surašyti lietuvių kalba. Paraiška (jeigu yra teikiama elektroniniu paštu [email protected]) turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas. Paraiška teikiama elektroniniu paštu [email protected] turi būti užpildyta kompiuteriu. 

Paraiška turi būti pateikta iki 2020 m. kovo 13 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel.  8 683 63071). 
Informuojame, kad pateiktų projektų 2020 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. 
Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk ). 

 

JRD informacija

Paieška