Skelbiamas konkursas Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A. 
3. Pareigybės kategorija - 10. 

II. PASKIRTIS

4. Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti tarptautinių programų jaunimui įgyvendinimą, kuruoti tarptautinio bendradarbiavimo sritį.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties jaunimo politikos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su tarptautinių programų skirtų jaunimui įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimu;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos jaunimo politikos atstovavimu Europos Sąjungos institucijose; 
6.5. būti susipažinusiam su jaunimo politiką įgyvendinančiomis užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis;
6.6. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
6.7. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, kitais tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką;
6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas skyriaus kompetencijai pavestais klausimais;
6.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows aplinkoje, Microsoft Office programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook;
6.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Rengti užklausimų, raštų ir ataskaitų, siunčiamų Europos Sąjungos institucijoms, projektus.
8. Palaikyti ir plėsti tarpusavio tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje, vystančiomis jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą.
9. Įgyvendinti tarptautinius bendradarbiavimo protokolus, tarptautinius projektus bei programas, organizuoti tarptautinius renginius jaunimo politikos srityje.
10. Užtikrinti įgyvendinamų renginių, organizuojamų įgyvendinant tarptautinius bendradarbiavimo protokolus, tarptautinius projektus ir programas rezultatų stebėseną.
11. Užtikrinti Departamentui pavestos „Globali Lietuva“ programos dalies įgyvendinimą.
12. Administruoti Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondą.
13. Rengti Departamento įgyvendinamų ir koordinuojamų tarptautinių projektų bei programų vykdymo Lietuvoje ataskaitas ir pristatyti jas atsakingoms ES institucijoms.
14. Atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, dalyvauti kitose tarptautinėse darbo grupėse ir tarptautiniuose renginiuose.
15. Pagal savo kompetenciją rengti Departamento direktoriaus įsakymų projektus, kitus teisės norminius aktus.
16. Pagal savo kompetenciją vykdyti teisės norminius aktus, Departamento direktoriaus įsakymus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

17. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dalyvauti konkurse galite paspaudę šią nuorodą.

JRD informacija

Paieška