Skelbiamas emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis 2019 m. gruodžio 23 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-285 (1.4) „Dėl emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, skelbia Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas nuoseklus emocinės pagalbos telefonu teikimas vaikams, jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę išgyvenantiems asmenims, užtikrinamas nuolatinis savanorių rengimas emocinės pagalbos telefonu teikimui bei vykdomas emocinės pagalbos teikimo veiklų viešinimas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • emocinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni žmonės, pagyvenę asmenys, moterys, smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys.
  • savanorių rengimas teikti emocinę pagalbą telefonu ir jų veiklos, teikiant emocinę pagalbą telefonu, koordinavimas;
  • emocinės pagalbos teikimo telefonu ir su tuo susijusių įgyvendinamų veiklų viešinimas;
  • teikiamų paslaugų stebėsena.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. gruodžio 27 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2020 m. sausio 27 d. 23 val. 59 min.

Projektų biudžetas:

  • Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) Eur.
  • Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.
  • Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

22.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

22.2. bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;

22.3. dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 9.3. punkte minimą pareiškėjo patirtį (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos (-ų);

22.4. dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

22.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

22.6. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose emocinę pagalbą teikiantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14 punkto reikalavimus);

22.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

22.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

22.9. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Tania Gurova, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 616 03883, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Taip pat informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Paieška