Skelbiamas Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 2V-159 (1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2020 m.  rugpjūčio 25 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;
 • jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą regioniniame ir nacionaliniame lygmenyje;
 • jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant programas, skiriami papildomi balai:

 • pareiškėjas turi kolegialų valdymo organą, į kurio sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių;
 • pareiškėjai 2021–2022 metais organizuos ne mažiau kaip po 5 veiklas per metus, skirtas skatinti ne jaunesnius kaip 24 metų amžiaus jaunus žmones įsitraukti į savanorišką ir (ar) organizacijos veiklą;
 • pareiškėjai 2021–2022 metais inicijuos ir įgyvendins ne mažiau kaip po 5 skirtingas jaunų žmonių pilietiškumą stiprinančias veiklas per metus Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius neviršija 100 tūkstančių gyventojų pagal Lietuvos statistikos departamento 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis;
 • pareiškėjai 2021–2022 metais inicijuos ir įgyvendins ne mažiau kaip po 5 veiklas per metus, skirtas kovai su patyčiomis;
 • pareiškėjai 2021–2022 metais organizuos ne mažiau kaip po 2 veiklas per metus, skirtas jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimui, kuriomis siekiama mažinti viruso COVID-19 sukeltas pasekmes.

Programų priėmimo pabaiga – 2020 m. rugsėjo 30 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 27 000 (dvidešimt septyni tūkstančių) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 183 000 (vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška ir sąmata pildomi per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099

Pagal Nuostatų 31 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2018–2019 m.;
 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;
 • pareiškėjo narių sąrašą, kuriame būtų nurodyta narių vardas, pavardė, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška teikiama per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. [email protected], tel. 8 683 63071).


Informuojame, kad pateiktų projektų 2020 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį tarptautiniam Komitetui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.


Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paieška