Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau  – SJRT)

visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba. SJRT nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų

SJRT tikslai:

1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti  įgyvendinti savivaldybės funkcijas  jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.
2.  Koordinuoti  savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.
3.  Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą , sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
4.  Stiprinti bendradarbiavimą  tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

SJRT numatytų tikslų siekia, įgyvendindamos šias funkcijas:

1.  renka ir analizuoja informaciją  apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
2.  Teikia pasiūlymus  savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių.
3.  Inicijuoja  savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės  vertinimą .
4.  Teikia pasiūlymus  savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos.
5.  Analizuoja užsienio valstybių patirtį , sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.
6. Ne rečiau kaip kartą per metus  teikia savo veiklos ataskaitą  savivaldybės tarybai.

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdiniai nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (2020 m. kovo 10 d. įsakymo pakeitimas).

SJRT veiklos kokybės gerinimas . Apžvalga. 2016

2013 m. pavasarį vykusių diskusijų SJRT veiklos efektyvumui stiprinti pranešimai ir  apibendrinimas (žiūrėti).

Informacija atnaujinta 2020 04 15

Paieška