Skelbiamas konkursas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vyr. finansininko pareigoms užimti

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), administruojanti ES programas jaunimui „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, kviečia prisijungti prie šaunios komandos. Jeigu nebijote iššūkių ir galite savo žinias, patirtį ir energiją skirti sėkmingam šių programų įgyvendinimui Lietuvoje, laukiame jūsų CV ir kitų patirtį įrodančių dokumentų kopijų (jei tokių yra) el. paštu  [email protected]  iki 2016 m. liepos 18 d.

DARBO POBŪDIS:

Agentūros vyr. finansininkas vykdo šias funkcijas:

 • Laikydamasis Agentūros Apskaitos politikos, Finansų kontrolės taisyklių ir kitų patvirtintų tvarkų, teisinių aktų nuostatų, organizuoja lėšų, gautų iš Lietuvos Respublikos biudžeto, Europos Sąjungos bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą ir užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą bei išankstinę finansų kontrolę.
 • Vadovauja buhalterių skyriui, paskirsto užduotis, kontroliuoja jų atlikimą ir informuoja apie tai Agentūros direktorių.
 • Kontroliuoja, kad įstatymų nustatyta tvarka, racionaliai ir taupiai būtų naudojami Agentūros darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
 • Organizuoja finansinės, buhalterinės ir statistinės atskaitomybės dokumentų rengimą ir teikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus valstybės institucijoms, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, auditoriams, Agentūros direktoriui.
 • Rengia finansines ataskaitas apie Europos Sąjungos lėšų panaudojimą Europos Komisijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai.
 • Teikia informaciją bei pagalbą Europos Sąjungos programų “Veiklus jaunimas” ir “Erasmus+” projektus vykdantiems asmenims.
 • Atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

REIKALAVIMAI:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo (finansininko, ekonomisto, buhalterio profesinė kvalifikacija) krypties išsilavinimą.
 • Finansininko ar vyr. buhalterio darbo patirtis.
 • Turėti vadovavimo patirties finansiniam padaliniui.
 • Gerai žinoti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą bei disponavimą.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir kitos finansinės paramos skyrimą ir valdymą.
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sugebėti numatyti problemas ir siūlyti galimus sprendimo būdus.
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, skandžiai dėstyti mintis.
 • Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (darbo su Microsoft Office programiniu paketu, mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Agnum“; mokėti dirbti internetinės bankininkystės programomis; mokėti pildyti viešojo sektoriaus subjektų ataskaitas konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS).
 • Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus darbą.

AGENTŪRA SIŪLO:

 • Nuolatinį, įdomų bei atsakingą darbą Vilniuje pilnu etatu pagal neterminuotą sutartį.
 • Pastovų ir laiku mokamą darbo užmokestį, socialines garantijas.
 • Profesinio tobulėjimo galimybes Lietuvoje ir ES šalyse.
 • Geras darbo sąlygas, pozityvų ir draugišką kolektyvą.
 
 
JTBA informacija
Paieška