Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas 2023 m.

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 2V-138 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m.  gegužės 25 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2022 m. birželio 1 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų 2023 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkursas skelbiamas A ir B priemonėms, su teisės aktu galite susipažinti čia.

Atkreipiu dėmsį, kad atvirieji jaunimo centrai sistemoje sopas aplikuoja į A priemonę, atvirosios jaunimo erdvės į B priemonę. Organizacija gali teikti skirtingas paraiškas.

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099.

Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27-31 punktuose nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos (pagal Konkurso nuostatų 7 p.):

7.1. pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

7.2. pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur;

7.3. visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 426 000 (keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur:

7.3.1. A priemonei įgyvendinti – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;

7.3.2. B priemonei įgyvendinti – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse) (pagal Konkurso nuostatų 9 p.):

9.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;

9.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, darbuotojų darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis);

9.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (taip pat ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) atvirosiomis jaunimo erdvės) vykdomos veiklos.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas: https://sopas.sppd.lt:8099

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas – 2022 m. birželio 1 d.

Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas - 2022 m. birželio 30 d. (imtinai)

Pagal Konkurso Nuostatų 30 punktą ir jo papunkčius, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

30.1. užpildytą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto  Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją, jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal A priemonę ir 2 priedo kopiją, jeigu pareiškėjas pretenduoja į paramą pagal B priemonę);

30.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

30.3. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris

(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

30.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;

30.5. pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

30.6. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

30.7. dokumentų, pagrindžiančių projekto vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius projekto vykdytojų dalyvavimą 2021–2022 metais ir (ar) einamaisiais metais Agentūros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14.6 punkto reikalavimus);

30.8. dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos.

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD).

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos - kontaktai čia: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti pasaudę šią nuorodą.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros vyresnioji patrėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

Paieška