Projektų įgyvendinimo rezultatai

Pareiškėjai, gavę finansavimą 2020 m. darbo su jaunimu gatvėje veiklų vykdymui, turėjo pasiekti šiuos rodiklius:

esminius kiekybinius:

 • užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės yra gauta ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti Departamento direktoriaus sprendimu skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą;
 • užtikrinti, jog darbą su jaunimu gatvėje vykdytų ne mažiau nei 2 darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto darbui su jaunimu gatvėje vykdyti, pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios.

kiekybinius:

 • į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas (du ir daugiau kartų per veiklos plano įgyvendinimo laikotarpį);
 • projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės);

kokybinius:

 • sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;
 • organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Programos Nr. 

Programos pavadinimas 

Vykdytojas 

Programos
statusas 
(Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirta (Eur/metams)

Glausta informacija apie projekto įgyvendinimo metu pasiektus rodiklius, pridėtinę projekto vertę

JDG1-4

Laikas pokyčiams Alytuje III

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

Įvykdytas

Užtikrinta, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės yra gauta ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti Departamento direktoriaus sprendimu skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą. Savivaldybės finansavimas sudarė 11500 eur.

Projekto vykdymo laikotarpiu užtikrinta, jog darbą su jaunimu gatvėje vykdytų 2 darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto darbui su jaunimu gatvėje vykdyti.

Į projekto veiklas įtraukta 62 jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai). Individualiai nuolat buvo dirbama su 15 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai).

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, prisidėjo prie COVID-19  pasekmių jaunimo tarpe mažinimo. Šiuo sunkiu periodu, ypač karantino metu,  darbuotojai telefonu palaikė ryšį su jaunimu, su kuriais buvo užmezgę kontaktą anksčiau, stiprino juos psichologiškai, domėjosi jų gyvenimu, reikalui esant, tiek karantino ar ekstremalios situacijos metu, tiek visą laiką nukreipė į specialistus, skelbdami apie emocinės pagalbos teikimą jaunimui, pvz., jaunimo linija, socialinių problemų sprendimo klausimais (pvz: kur kreiptis  pagalbos, sprendžiant socialines problemas, teikė informaciją, kokios institucijos veikia ir kaip, kas teikia pagalbą nuotoliniu būdu ir kt.). Darbuotojai savo darbu prisidėjo ir prie pandemijos mažinimo, tirdami jaunimo situaciją jų susibūrimo vietose („zonuodami“), pastebėję jaunimą būriuojantis, kai karantino metu to daryti nebuvo galima, ar nedėvint apsauginių kaukių, informuodavo jaunimą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo vėlesniuose pakeitimuose nurodytus draudimus ir leidimus, patikimus šaltinius dėl Covid-19 plitimo, rekomendacijų ir kt.

 

6 001 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDG1-2

Saugi gatvė jaunimui

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras,

Įvykdytas

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios darbuotojams pavyko išsaugoti ryšį su pažįstamais jaunuoliais bei užmegzti kontaktą su naujomis jaunuolių grupėmis. Nuoseklių apsilankymų jaunimo susibūrimo vietose dėka darbuotojai tapo atpažįstami bei pastebimi. Iš viso pasiekti 54 jaunuoliai.

Projekto metu darbuotojai bendradarbiavo su šiomis įstaigomis: Pedagoginė psichologinė tarnyba; Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; Lietuvos probacijos Klaipėdos regiono skyrius; Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija; vaikų globos namai; Užimtumo tarnyba; Klaipėdos miesto savivaldybė; Šeimos ir vaiko gerovės centras; Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras; Labdaros ir paramos fondas; Dvasinės pagalbos jaunimui centras. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais dėka buvo pristatytas projektas „Saugi gatvė jaunimui“ ir užmegzti nauji kontaktai su jaunuoliais.

Administruojant Facebook grupę „Saugi gatvė jaunimui“ buvo pasiekti nauji jaunuoliai, su kuriais buvo bendrauta nuotoliniu būdu, teikiant konsultacijas per „Zoom“ platformą.

Analizuojant pietinę Klaipėdos miesto dalį, sudarinėjant žemėlapį, didžiausias jaunuolių skaičius buvo užfiksuotas Sąjūdžio parke, PC „Molas“ bei Vingio gatvėje.

Į projekto veiklas įtraukta 54 jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai). Individualiai nuolat buvo dirbama su 12 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai).

12 000 Eur

JDG1-3

"Programa "SOFKĖ"- darbas su jaunimu gatvėje"

VŠĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

Įvykdytas

2020 m. tęsėme darbą su jaunimu gatvėje ir dirbome 2 kartus per savaitę.  Dirbo 3 darbuotojai . Dažniausiai jaunuolius šiltuoju metų sezonu sutikdavome kiemuose, stadionuose, parkuose, o šaltuoju laikotarpiu – prekybos centruose. Sofkė veikė kiekvieną penktadienį, kurioje jaunuoliai turėjo saugią erdvę saugiam laisvalaikio praleidimui bei individualioms konsultacijoms su socialiniais ir jaunimo darbuotojais. Atvirą erdvę lankantys jaunuoliai važiavo į patirtinį žygį. Dirbome ir karantino laikotarpiu derindami darbą gatvėje, atviroje jaunimo erdvėje ir nuotolinį darbą. Gatvės darbuotojai nuolatos palaikė santykį su jaunuoliais, informuodavo pandemijos klausimais. Šiuo laikotarpiu pavyko praplėsti pažįstamų jaunuolių ratą, į nuotolines veiklas prisijungė jaunuoliai ir iš kitų miestų. Vertinant paslaugų sukurtą pridėtinę vertę svarbiausia yra tai, jog dirbdami gatvėje pasiekėme dalį jaunuolių, kurie iki institucijų patys neateina. Mūsų veiklose dalyvavo gan platus jaunuolių kontekstas, dirbome įvairiais lygmenimis ir reagavome į esamą poreikį. Per pastaruosius metus svariai prisidėjome prie tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo, su atvejo vadybos procese dalyvaujančiais specialistais. Tai suteikė galimybę didinti šiuo metu esamų paslaugų prieinamumą ne tik jauniems žmonėms, bet ir jų šeimoms.

Į projekto veiklas įtraukta 53 jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai). Individualiai nuolat buvo dirbama su 22 jaunais žmonėmis (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai).

11 999 Eur

JDG1-1

Darbas su jaunimu gatvėje: Naujininkai

Vilniaus socialinis klubas

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu pavyko pasiekti visų užsibrėžtų tikslų ir rodiklių: gatvėje praleidome 262 valandas, į įvairias veiklas įsitraukė 80 jaunuolių, su 10 jaunuolių dirbome individualiai, toliau bendravome ir bendradarbiavimo su partneriais stiprindami pagalbos jauniems žmonėms tinklą . Kuo toliau dirbame gatvėje, tuo labiau suprantame, kad išėjimai ir darbuotojų buvimas gatvėje yra tik viena iš ilgalaikio proceso dalių. Šiandien savo darbo gatvėje programą suprantame kaip kompleksišką, įvairių veiksmų ir veiklų visumą (išėjimai į gatvę, mobilūs užsiėmimai, individualus palydėjimas, maisto vakarai, minkšto darbo galimybės ir t.t.) – o tai leidžia atliepti pačius įvairiausius sunkumus patiriančių jaunuolių poreikius.

2020 m. ypač aiškiai pamatėme ir tai, kad gatvės darbuotojai yra labai priklausomi nuo aplinkos ir globalių pokyčių: pandemija atnešė nematytus pokyčius gatvės gyvenime ir mums dar reikia laiko suprasti ir iš naujo atrasti šiandienį gatvės darbuotojų vaidmenį naujoje realybėje.

 

12 000 Eur

 

Pareiškėjai, gavę finansavimą 2020 m. mobiliojo darbo su jaunimu veiklų vykdymui, turėjo pasiekti šiuos rodiklius:

esminius kiekybinius:

 • užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės yra gauta ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti Departamento direktoriaus sprendimu skirtos finansavimo valstybės biudžeto lėšomis sumos jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą;
 • užtikrinti, jog mobilųjį darbą su jaunimu vykdytų ne mažiau nei 2 darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti, pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

kiekybinius:

 • į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai), su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas (du ir daugiau kartų per veiklos plano įgyvendinimo laikotarpį);
 • projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

kokybinius:

 • sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;
 • organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi.

 

Programos Nr. 

Programos pavadinimas 

Vykdytojas 

Programos
statusas 
(Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirta (Eur/metams)

Glausta informacija apie projekto įgyvendinimo metu pasiektus rodiklius, pridėtinę projekto vertę

JMD1-9

Mobilus darbas Klaipėdos rajone

Gargždų atviras jaunimo centras

Įvykdytas

Pagrindinis projekto tikslas buvo siekti jaunimo socialinių įgūdžių lavinimo, integruoti mažiau galimybių turintį jaunimą į visuomenę ir lydėti juos per jų pasirinkimus. Pasitelkiant įvairius specialistus, lektorius ir autoritetingus asmenis, buvo suorganizuotos socialinius įgūdžius lavinančios veiklos, kurių metu jaunimas galėjo išbandyti save. Organizuojamos stovyklos, diskusijos ir grupinės veiklos, diskriminaciją ir atskirtį patiriantiems tiek mokykloje tiek bendruomenėje žmonėms leido integruotis, kurti ir dirbti visuomenės labui. Jaunuoliai, esantys šiose grupėse pasidarė drąsesni, pradėjo savanoriauti, organizuoti veiklas, bei teikti vietinius projektus. Kartu su jaunuoliais, dalyvaujant bendruomenės organizuojamose veiklose padidintas susidomėjimas mūsų krašto įstorija, ypač dalyvaujant pilietiškumo akcijose ir renginiuose. Daugumai konsultuojamų jaunuolių pavyko susirasti darbą, išlaikyti egzaminus, įstoti į jų norimas profesines arba aukštąsias mokyklas, arba sustiprinti jų asmeninius gebėjimus. Jaunuoliai iš kaimiškų vietovių buvo integruojami į bendras centro veiklas, kuriose galėjo jaustis neatstumti ir neatskirti nuo miesto gyventojų, ir kartu dalintis įvairiomis patirtimis.

Į projekto veiklas įtraukta 684 unikalūs jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai).

 Jaunimo darbuotojų individualiai konsultuojamų jaunuolių skaičius 48, viso suteikta 120 individualios konsultacijos per metus
Psichologės konsultuojamų jaunuolių skaičius 19, viso suteikta 77 individualios konsultacijos per metus.

 

7 230 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMD1-7

O! Mes irgi galim!

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras

Įvykdytas

Į projekto veiklas įtraukta 61 unikalūs jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai).

 Jaunimo darbuotojų individualiai konsultuojamų jaunuolių skaičius- 11.

2020 metams numatytas projekto tikslas pasiektas. Sukūrėme sąlygas jaunimo ugdymuisi ir turiningam laisvalaikiui kaimiškose vietovėse? 2020 metams numatytas tikslas pasiektas. Laikėmės atviro darbo principų? O, taip! Siekėme, jog jauni žmonės, neturintys sąlygų atvykti į jaunimo centrą, sulauktų darbuotojų, atvykstančių pas juos. Kad jaustųsi išgirsti, jog jų idėjos nenugultų be dėmesio, jog jie turėtų vietą kur galėtų veikti ir mėgautųsi savo veikla. Galėtų kartu mėgautis sportiniais užsiėmimais, žygiuoti, dainuoti, žaisti stalo žaidimus, kepti zefyrus ant laužo, išsivirti arbatos... ir susėsti pokalbiui.

Iššūkių buvo sočiai. Daugiau nei.. Tačiau sudėtingos sąlygos mobilizavo jaunimo darbuotojus, išlaisvino jaunimo kūrybiškumą! Įpratome kalbėtis per atstumą, atradome diskusijas internetu, išmokome sportuoti namų sąlygomis, pažiūrėję filmą – „susizoominti“ jį aptarti. Išmokome net šėlti diskotekoje online! Juk nėra tokio viruso, kuris sustabdytų gyvenimą mylinčius jaunus (ir ne tik) žmones

11 941 Eur

JDM1-5

MOBILIAI 2020

Kupiškio jaunimo centras

Įvykdytas

Projektas „MOBILIAI 2020“ buvo vykdomas 4 Kupiškio r. savivaldybės kaimiškose vietovėse, 4 seniūnijose: Subačiaus (Subačiaus sen.), Skapiškio (Skapiškio sen.), Rudilių (Noriūnų sen.), Šimonių (Šimonių sen.)

 Pastaba: mobiliojo darbo su jaunimu darbuotojai į projektą įdarbinti nuo 2020 m. spalio 12 d., todėl yra išskirtas rodiklis prieš t.y. (kovas-rugsjis)

 ir iki t.y. (spalis-gruodis mėn.) darbuotojų įdarbinimo, o iki 2020 m. spalio 12 d. mobilaus darbo funkcijas atliko jaunimo centro darbuotojai turintys edukologinį išsilavinimą.

PASIEKTI RODIKLIAI:

1. Bendras žmonių skaičius, dalyvavusių veiklose skaičius – 602 (spalis-gruodis mėn.), 711 (kovas-rugsėjis).

2. Unikalių žmonių skaičius – 73 (spalis-gruodis mėn.),  52 (kovas-rugsėjis).

3. Naujai užmegztų kontaktų skaičius  - 31 (spalis-gruodis mėn.), 15 (kovas-rugsėjis).

4. Vidutinis viename užsiėmime dalyvavusių jaunų žmonių skaičius – 10 (spalis-gruodis mėn.), 10 (kovas-rugsėjis).

5. Veiklų, nukreiptų į individualų darbą su jaunimu skaičius - 31 (spalis-gruodis mėn.), 11 (kovas-rugsėjis).

6.  Veiklų, nukreiptų į darbą su jaunimo grupėmis, skaičius  - 102 (spalis-gruodis mėn.), 119 (kovas-rugsėjis).

7. Darbo su bendruomene skaičius – 18 (spalis-gruodis mėn.), 12 (kovas-rugsėjis).

8. Mobiliojo darbo su jaunimu komandos išvykų, skirtų mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti, skaičius – 54 (spalis-gruodis mėn.), 143 (kovas-rugsėjis).

9. Veiklų darbuotojams, vykdantiems mobilųjį darbą su jaunimu, siekiant įtraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius 8 (spalis-gruodis mėn.), 9 (kovas-rugsėjis)

12 000 Eur

JMD1-3

Ko to? Ko vakar? 20/20

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla

Įvykdytas

Vykdant projektą keturiose kaimiškos vietovėse pavyko sukurti bendradarbiavimo tradicijas su vietos bendruomenėmis ar institucijomis, kurios ne tik priima, bet ir kviečia prisijungti prie savo veiklų. Mūsų veikloje dalyvaujantys jaunuoliai, mūsų palydimi, pradeda išdrįsti dalyvauti savo bendruomenės veikloje, o kartais net ir rajono renginiuose, imasi iniciatyvos, prisiima atsakomybes bei savanoriauja. Nuolat bendraujant pavyksta pasiekti pakankamą atvirumo lygį, kad išryškėtų juos supančios problemos ir sunkumai, kuriuos jau galime padėti spręsti. Darbuotojų komanda nuolat analizuoja savo darbą ir siekia jį tobulinti dalinantis patirtimi tarpusavyje bei su kolegomis iš kitų rajonų.

Į projekto veiklas įtraukti 79 unikalūs jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai).

 Jaunimo darbuotojų individualiai konsultuojamų jaunuolių skaičius- 21.

Suorganizuoti 32 komandos susitikimai, siekiant aptarti mobilaus darbo su jaunimu vykdymo klausimus, 8 intervizijos su komanda, 2 komandos supervizijos bei suorganizuotos 4 intervizijos su kaimyninių rajonų darbuotojais.

 

 

11 950 Eur

JMD1-2

Šiandiena AŠ

Rietavo atviras jaunimo centras

Įvykdytas

Jau trečius metus vykdydami mobilųjį darbą su jaunimu ir pastebėdami vis didesnę jo atnešamą pridėtinę vertę jaučiame vis augančią motyvaciją ir toliau plėtoti šią veiklą. Atlikta Rietavo savivaldybės mobiliojo darbo su jaunimu veiklose dalyvavusių jaunų žmonių apklausa parodė, kad jiems ši veikla ne tik suteikė galimybę įdomiau praleisti laisvalaikį, bet ir padėjo susirasti naujų draugų, paskatino būti aktyvesniais, atsiverti (pvz. daugiau kalbėti), labiau pasitikėti savimi ir darniai gyventi bendruomenėje. Jie aktyviau įsitraukė į savivaldybės organizacijų ir bendruomenės veiklą. 98% apklausos dalyvių labai norėtų, kad ši veikla tęstųsi. Šis projektas buvo rengimas analizuojant mobilųjį darbą vykdant sukauptą informaciją (vykdytos veiklos įsivertinimo, komandos pasitarimų protokolus su darbuotojų įžvalgomis, jaunimo ir bendruomenių atsiliepimus). Svarbiausi aspektai, kurių laikėmės – tai reguliarus lankymasis ir nesikeičiantys jaunimo darbuotojai. Tai jaunuoliams suteikė saugumo ir pasitikėjimo jausmą. Kai jaunuoliai ir jaunimo darbuotojai geriau susipažino ir atsirado pasitikėjimu grįstas santykis, jaunimo darbuotojai teikė profesionalią pagalbą, padedančią jaunuoliams susidoroti su sunkumais, informavo ir konsultavo juos aktualiomis jiems temomis, vykdė individualų ir skaitmeninį nuotolinį darbą. Buvo dirbama su jaunuolių grupėmis pagal jų poreikius. 

Į projekto veiklas įtraukti 104 unikalūs jauni žmonės (skaičiuojami veiklose nesikartojantys  lankytojai).

 Jaunimo darbuotojų individualiai konsultuojamų jaunuolių skaičius- 21.

Nuo projekto vykdymo pradžios suorganizuoti 9 tarpžinybinai  susutikimai: 7 iš jų bendruomenėse, siekiant dar karta surinkti ir informuoti institucijas apie mobilųjį darbą.  Kiti  vykdyti savivaldybėje ir socialinių paslaugų centre.

 

 

12 000 Eur

 

 

 

 

 

 

JMD1-8

Rokiškio jaunimo centro mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektas 2020 m.

Rokiškio jaunimo centras

Įvykdytas

Kaimiškose vietovėse: Juodupėje, Duokiškyje, Kazliškyje, Kriaunose ir Panemunyje  veiklose aktyviai dalyvavo  80 jaunuolių. Jaunimo darbuotojų  skatinami, jauni žmonės įsitraukė  į bendruomenės organizuojamas veiklas. Vasario mėn. Kazliškio kultūros centre vyko netradicinė Užgavėnių šventė., kurios metu jaunimas suorganizavo ir įtraukė bendruomenę į stalo žaidimų popietę. Kovo 11-ajai paminėti  Juodupės bendruomenės salėje vyko protų mūšis „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“. Jauni žmonės buvo įtraukti į visus planavimo, pasiruošimo, organizavimo ir kitus etapus. Liepos mėnesį Duokiškio jaunimas dalyvavo 10-oje „Duokiškio baladės“ šventėje, kurios metu vedė kūrybinius užsiėmimus. Žolinėms paminėti Panemunio jaunimas suorganizavo protų mūšį „Lietuviškos šventės ir tradicijos“.

Stiprinant darbo komandoje įgūdžius liepos mėnesį kaimo turizmo sodyboje „Sartakampis“ buvo organizuojami mokymai, kurios vedė lektorė M. Misevičiūtė. Mokymuose dalyvavo 18 jaunuolių iš Juodupės, Duokiškio, Kazliškio, Lašų ir Panemunio. Vasaros pabaigoje, 16 jaunuolių iš Rokiškio rajono dalyvavo 3 dienų stovykloje, kaimo turizmo sodyboje „Velikuškės“. Jaunimas jėgas išbandė važiuodami 20 km  dviračiais, apsilankė Antazavės amatų centre ir dalyvavo edukacinėje programoje „Paukščių drožyba“. Jaunuoliai mokėsi komandinių įgūdžių ir ugdėsi ištvermę plaukdami baidarėmis Kriaunos upe. Rudenį Rokiškio rajono jaunimas leidosi į kelionę po Zarasų kraštą. Aplankė apžvalgos bokštą prie Sartų ežero, Bradesių ir Stelmužės ąžuolus, apžiūrėjo Šv. Mergelės apsireiškimo vietą, Salako bažnyčią. Tiltiškių vandens malūne, kuriame įsikūręs radio muziejus, sudalyvavo edukacinėje programoje. Spalio mėnesį jaunimo iniciatyva suorganizuotos orientacinės varžybos po Duokiškio apylinkes. Komandos žemėlapyje ieškojo pažymėtų vietų, kuriose laukė užduotys. Jaunuoliai puikiai orientavosi apylinkėse bei atlikdami užduotis pagilino istorijos, muzikos ir lietuvių tautosakos žinias.

Jaunimo darbuotojai susitiko su Ukmergės ir Utenos mobiliosiomis komandomis ir dalinosi gerąja patirtimi, aptarė su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduria mobiliajame darbe su jaunimu bei tolimesnius bendradarbiavimo planus.

Per metus  nuo projekto įgyvendinimo pradžios individualiai nuolat dirbama buvo su 10 jaunuolių.

8 920 Eur

JDM1-4

Mobilus darbas Šakių rajone 2020

Šakių socialinių paslaugų centras

Įvykdytas

Projektas įgyvendintas sėkmingai, pasiektas tikslas, uždaviniai ir visi esminiai kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai:

Į veiklas įtraukti 153 jauni žmonės, individualiai dirbama su 10 jaunuolių, projekto veiklos aktyviai viešintos tiek vietinėje spaudoje, tiek socialiniuose tinkluose, bendruomenių teritorijose;

Vykdytos veiklos buvo organizuojamos atsižvelgiant į jaunimo poreikio tyrimo rezultatus, atkreipiant dėmesį į kiekvienos vietovės, kurioje vykdomas mobilusis darbas, situaciją. Jaunimas aktyviai įsitraukė į veiklų planavimą, siūlė idėjas, buvo įgyvendinamos jų iniciatyvos;

Suorganizuoti jaunimo socialinius ir darbinius įgūdžius lavinantys užsiėmimai, sudarytos sąlygos dalyvauti visose siūlomose veiklose.

Surengti motyvaciją ir įgalinimą gyvenamojoje aplinkoje skatinantys praktiniai užsiėmimai.

Sudarytos galimybės į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, skatinama jų integracija ir motyvacija jų gyvenamojoje aplinkoje.

Bendradarbiaujama su bendruomenėmis, kitomis tose teritorijose veikiančiomis įstaigomis: bibliotekomis, kultūros įstaigomis, mokyklomis, seniūnijos administracijomis, jaunimo organizacijomis, šeimynomis.

 

12 000 Eur

JMD1-1

„Jaunimo ritmu 2020“

VšĮ Telšių jaunimo centras

Įvykdytas

Projekto „Jaunimo ritmu 2020“ metu buvo užtikrintas mobilusis darbas Telšių rajone, devyniose kaimiškose vietovėse. Šio projekto metu buvo pasiekta 283 unikalūs jauni žmonės, pritraukta visiškai naujų jaunų - 81. Siekiant kokybiško darbo su jaunimu, didelis dėmesys buvo skiriamas individualiam darbui. Projekto metu individualiai buvo dirbama su 21 jaunuoliu. Atsižvelgiant į jaunuolių poreikius, kai kurios veiklos projekte buvo tos, kurios jau turi gilias tradicijas ir labai mėgstamos jaunų žmonių. Tačiau buvo ir naujų veiklų, kurios įnešė kitoniškumo ir naujovių.

Projekto metu didelį dėmesį skyrėme bendradarbiavimo stiprinimui su vietos bendruomenėmis. Susirinkimų, bendrų veiklų metu buvo stiprinami jauno ir pagyvenusio bendruomenės nario santykiai, sprendžiami su jaunimu susiję klausimai, užmegzti nauji ryšiai, pasidalinta patirtimi, aptarti rezultatai. Buvo atkreiptas dėmesys kitų bendruomenių, kurios susidomėjo vykdomu mobiliuoju darbu, jos prasmingumu, ir taip pat parodė poreikį mobiliojo darbo vykdymui jų kaimiškoje vietovėje.  

  Jaunimo darbuotojas -  svarbiausias ir pagrindinis įrankis darbe su jaunimu.  Šiuo projektu prisidėjome prie darbuotojų motyvacijos kėlimo, palaikymo ir paskatinimo tęsti savo darbą. Jaunimo darbuotojai turėjo galimybę stiprinti save, savo kompetencijas dalyvaudami mokymuose, supervizijose, seminaruose, Žemaitijos regiono atvejų analizėse.  

 

12 000 Eur

JMD1-6

Kompasas

VšĮ „Žvaigždynai“

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ „Žvaigždynai“ mobilias paslaugas jaunimui teikė Karvyje, Vilniaus raj. bei Antazavėje ir Antalieptėje Zarasų raj. Susitikimai ir įvairios veiklos su jaunuoliais vyko kelis kartus per savaitę taip siekiant užtikrinti veiklų tęstinumą ir nuoseklumą. Teikiant mobilias paslaugas kaimiškoje vietovėje buvo sudarytos sąlygos jauniems žmonėms turėti užimtumą, kuris ne tik atlieptų jų poreikius, bet kartu ir būtų ugdomojo pobūdžio. Projekto metu buvo kuriamos „žemo slenksčio“ paslaugos, ieškant alternatyvių darbo formų, lanksčiai reaguojant į gyvenvietės socialinį išsivystymą ir infrastruktūros problemas. Dirbant su jaunais žmonėmis buvo organizuojamas darbas grupėje, vykdomas individualus darbas ir didelis dėmesys skiriamas bendruomenės stiprinimui. Siekiant, kad darbas su jaunimu būtų kokybiškas didelis dėmesys buvo skiriamas kompetentingų darbuotojų komandai, kurie savo darbu padėjo tobulėti ir gerinti darbo kokybę teikiant paslaugas jauniems žmonėms kaimiškoje vietovėje.

Šio projekto metu buvo padidintas socialinių paslaugų prieinamumas Vilniaus ir Zarasų rajonuose, kuriuose šių paslaugų plėtra yra itin reikalinga.

Į veiklas įtraukti 52 jauni žmonės, individualiai dirbama su 21 jaunuoliu.

12 000 Eur

 

 

Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo konkurso 2019 m. rodikliai:

 • Į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai), su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas (du ir daugiau kartų per veiklos plano įgyvendinimo laikotarpį).
 • Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 10 jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai).
 • Pareiškėjas savivaldybėje, kurioje projekto teikimo dieną nėra veiklą vykdančio atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės, pradėjo vykdyti veiklas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą.
 • Pareiškėjas vykdo mobilųjį darbą su jaunimu arba darbą su jaunimu gatvėje ne mažiau kaip 3 seniūnijose arba seniūnaitijose, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą.
 • Užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės yra gauta ne mažiau kaip 10 procentų visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą.
 • Užtikrinti dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios.
 • Vykdyti darbą su jaunimu gatvėje ne mažiau kaip 6 valandas per savaitę (vidutiniškai 32 valandas per mėnesį) arba mobilųjį darbą su jaunimu tam tikroje konkrečioje su jaunimu sutartoje ir iš anksto žinomoje vietoje reguliariai pastoviu jaunimui žinomu grafiku ne mažiau kaip 1 kartą per dvi savaites.

Konkurso kokybiniai rodikliai:

 • Dalyvauti visuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;
 • Viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus;
 • Sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;
 • Organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi.

 

 

  

 

Nr.

Programos pavadinimas

 Vykdytojas

Programos pradžia

Programos pabaiga

Programos statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas

Papildoma informacija

Kiekybiniai

Kokybiniai

1. 

Renkuosi save

Rietavo atviras jaunimo centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 66

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 7 jaunais žmonėmis.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 6

Dalyvauta departamento organizuotose mokymuose.

Sudarytos sąlygos į projekto veiklas įsitraukti savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos

11 000,00

http://rietavojc.lt/

2.

Jaunimo ritmu

Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 138

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 53 jaunais žmonėmis.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu vidutiniškai 60 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 0

Dalyvauta departamento organizuotose mokymuose.

Sudarytos sąlygos į projekto veiklas įsitraukti savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos

10 450,00

https://tajc17.wixsite.com/tajc/mobilus-darbas

3.

„Dūzgiame toliau“

Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 51

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 12 jaunų žmonių.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu vidutiniškai 48 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 0

Sudarytos sąlygos į projekto veiklas įsitraukti savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos

10 999,00

https://www.srspt.eu/?page_id=4533

4.

„Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste II“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Darbą gatvėje vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 225

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 39jaunų žmonių.

Vykdė darbą su jaunimu gatvėje vidutiniškai 43,7 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 14

 

 

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

11 000,00

https://www.kkljc.lt/struktura-ir-kontaktai/administraciniai-padaliniai/atviros-jaunimo-erdves/

5.

„Kõ Tó? Kõ vakaŕ? 2019“

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 96

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 26 jaunais žmonėmis.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu vidutiniškai 32 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 8

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

10 450,00

http://www.pakruojomuzika.lt/?page_id=123

6.

Laikas pokyčiams Alytuje II

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Darbą gatvėje vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 124

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 15 jaunų žmonių.

Vykdė darbą su jaunimu gatvėje vidutiniškai 37 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 19

 

 

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

11 000,00

http://ambc.lt/?page_id=267

7.

Programa „SOFKĖ“ - darbas su jaunimu gatvėje

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Darbą gatvėje vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 54

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 43 jaunais žmonėmis.

Vykdė darbą su jaunimu gatvėje vidutiniškai 32 val. per mėnesį.

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 55

 

 

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Skatintas bendradarbiavimas tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos ir supervizijos.

11 000,00

https://www.matulaiciosc.lt/jaunimas/sofke/

8.

Kompasas

VšĮ Žvaigždynai

2019 m. sausio 29 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Mobilųjį darbą su jaunimu  vykdė 2 darbuotojai.

Unikalių jaunų žmonių skaičius, su kuriais palaikomas reguliarus kontaktas – 102

Projekto įgyvendinimo metu individualiai dirbta su 10 jaunų žmonių.

Vykdė mobilųjį darbą su jaunimu 60 kartų (5 kartai per savaitę).

Veiklų, darbuotojams, vykdantiems darbą su jaunimu gatvėje, siekiant įsitraukti į vietos tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, skaičius - 10

 

Sudarytos galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinta jų socialinė integracija.

 

Organizuoti komandiniai susirinkimai, vykdytos intervizijos.

10 466,00

-

 

 

Paieška