Skelbiamas projektų finansavimo konkursas "Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m."

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 2V-200 (1.4) „Dėl Konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m. spalio 6 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) informacinėje sistemoje SoPAS, skelbia projektų finansavimo konkursą "Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m." (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 29 punkte nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 10 punkto papunkčiuose:
10.1.    identifikuoti savivaldybei aktualius iššūkius jaunimo srityje bei atitinkamai numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas koncepcijas, priemones ir programas jiems spręsti, užtikrinant įvairių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių asmenų įtrauktį;
10.2.    sudaryti palankias sąlygas ir lygias galimybes jauniems žmonėms į(si)traukti į politinį, socialinį, ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo formavimą ir vertinimą;
10.3.    investuoti į jaunimo sektoriaus ir kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, į savivaldybės prioritetus įtraukiant ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, kas svarbu jauniems žmonėms;
10.4.    palaikyti ir skatinti savanorystę, kokybišką darbą su savanoriais, sudarant sąlygas savanoriams naudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti save, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti su savanoriais dirbančių įstaigų sąmoningumą ir suvokimą, kad savanoriškas darbas nėra apmokamo darbo pakaitalas;
10.5.    skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse, siekiant efektyvios tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklų veiklos, skirtingų institucijų veiklos prioritetų derinimo.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą SoPAS: https://sopas.sppd.lt:8099

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą SoPAS - 2021 m. spalio 6 d.
Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą SoPAS - 2021 m. lapkričio 15 d.

Konsultacija paraiškų teikimo klausimais bus vykdoma spalio 12 d. 14 val. Prie konsultacijos prisijungti galite su šia nuoroda.

Konkurso nuostatus susipažinimui galite rasti čia.

Pagal Konkurso Nuostatų 30 punktą, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:
30.1.    savivaldybės sutikimas patvirtintas savivaldybės taryboje dėl dalyvavimo projekte ir finansinio prisidėjimo prie jo pagal Konkurso nuostatų 16.2.2 punktą;
30.2.    iš JRD gautas kvietimas dalyvauti Konkurso antrame etape, kaip tai numato Konkurso nuostatų 15.3 punktas;
30.3.    paraiškos, pateiktos Konkurso pirmajame etape, ir teikiamos Konkurso antrajame etape, lyginamasis variantas, kuriame atsispindėtų informacija apie paraiškoje patobulintus kiekybinius ir (ar) kokybinius rodiklius, projekto tikslą, uždavinius, veiklas, jų planą, sąmatą ar kitas paraiškos dalis atsižvelgiant į Konkurso pirmojo etapo metu pateiktus ekspertų vertinimus ir fokus grupės rekomendacijas;
30.4.    pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo(-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus, reikalingus planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
30.5.    asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Konkurso nuostatų 1 priedą;
30.6.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
30.7.    susitarimo dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą su projekto partneriais, jei tokie susitarimai sudaryti.

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks SPPD.

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, kontaktai: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos SoPAS naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Laima Jasionytė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 634 53 842, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk

Paieška