Skelbiamas konkursas Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija -10.

II. PASKIRTIS

4. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti programų ir priemonių, skirtų neorganizuoto, neaktyvaus, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo socialinei integracijai į visuomenę, inicijavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti patirties programų ir priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriančių visuomenės grupių, prioritetiškai – vaikų ir jaunimo integracijai į visuomenę, švietimo sistemą ir darbo rinką įgyvendinime, ir/ arba darbe su socialinę atskirtį patiriančiomis visuomenės grupėmis, prioritetiškai – vaikais ir/ arba jaunimu;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
6.4. turėti patirties rengiant programas, koncepcijas ir kitus teisės aktų projektus ir/ar pasiūlymus veikiantiems teisės aktams ar jų projektams; 
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analizes ir išvadas, susijusias su socialinę atskirtį patiriančio, probleminio jaunimo situacija, jam aktualių problemų sprendimu, jo integracija į visuomene, švietimo sistemą ir darbo rinką nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse;
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows aplinkoje, Microsoft Office programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Analizuoja situaciją ir teikia pasiūlymus dėl darbo su jaunimu ir atviro darbo su jaunimu principų bei jaunimui patrauklių metodikų taikymo įvairių sistemų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veikloje;
8. Užtikrina atvirojo darbo su jaunimu metodų sklaidą, darbo su jaunimu formų plėtrą Lietuvoje;
9. Užtikrina informacijos ir metodinės pagalbos teikimą veikiantiems atviriems jaunimo centrams ir atvirosioms jaunimo erdvėms, rūpinasi atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių tinklo plėtra Lietuvos savivaldybėse.
10. Pagal kompetenciją yra atsakingas už atvirų jaunimo centrų programų finansavimo ir atvirųjų jaunimo erdvių programų finansavimo konkursų organizavimą, administravimą:
10.1 užtikrina konkursų nuostatų parengimą, suderinimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir paskelbimą, 
10.2. koordinuoja projektų (programų) atrankos ir vertinimo procedūras;
10.3 yra atsakingas už finansavimą gavusių programų stebėseną;
11. Kaupia ir sistemina informaciją apie kitų valstybinių institucijų programas ir priemones, susijusias su problemiško elgesio ir patiriančio socialinę atskirtį jaunimo integracija į visuomenę;
12. Pagal savo kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas, informacinę, metodinę, pagalbą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, specialistams, dirbantiems su jaunimu;
13. Pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų, įstaigų bei organizacijų renginiuose ir/ arba sudarytose darbo grupėse; 
14. Savo veikloje bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais partneriais;
15. Pagal savo kompetenciją inicijuoja ir rengia teisės aktų ir planavimo dokumentų projektus, teikia pasiūlymus veikiantiems teisės aktams ir planavimo dokumentams bei jų projektams; 
16. Pagal savo kompetenciją rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus, skyriaus tvarkomuosius dokumentus;
17. Pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;
18. Pagal poreikį ir savo kompetenciją rengia savo veiklos apibendrinimus, vertinimus, ataskaitas;
19. Atlieka kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo bei Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėjo (toliau - vedėjas) pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

20. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus vedėjui.

Daugiau informacijos ir aplikavimo instrukciją galite rasti čia.

JRD informacija

Paieška