Skelbiamas konkursas Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. TIKSLAS
4. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti savivaldybėse įgyvendinamą jaunimo politiką, siekiant subalansuotos jaunimo politikos plėtros Lietuvoje.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios paskirties funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties jaunimo politikos įgyvendinimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbo su jaunimu srityje, žinoti jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų situaciją, veiklos specifiką, jaunimo politikos įgyvendinimo regionuose ypatumus;
6.3. turėti patirties programų bei priemonių, skirtų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektinės veiklos finansavimui, rengimo ir administravimo patirties;
6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analizes ir išvadas, susijusias su regioninės politikos įgyvendinimu, jaunų žmonių problemų sprendimu, iniciatyvos, pilietiškumo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimu regioniniame ir vietiniame lygmenyse;
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows aplinkoje, Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Vykdo jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse stebėseną: teisinis jaunimo teisių apsaugos reguliavimas, jaunimo situacijos stebėsenos savivaldybėse diegimas ir plėtra, aktualios informacijos ir duomenų rinkimas, kaupimas bei analizė.
8. Rengia ir pristato pasiūlymus bei rekomendacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl regioninės jaunimo politikos plėtros, jaunimo problemų savivaldybėse sprendimo, aktyvaus jaunimo pilietiškumo skatinimo regioniniame ir vietiniame lygmenyse.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl jaunimo užimtumo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimo ES, nacionaliniame, regioniniame bei vietiniame lygmenyse.
10. Įgyvendina veiklas, užtikrinančias savivaldybių tarybų ir administracijos, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių, savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos kokybę tam, kad savivaldybių jaunimo politika taptų efektyvesne, būtų geriau sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.
11. Atstovauja Departamentą savivaldybių sudarytose savivaldybių jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupėse.
12. Pagal kompetenciją teikia informaciją jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, specialistams.
13. Pagal savo kompetenciją inicijuoja ir rengia teisės aktų ir planavimo dokumentų projektus regioninės jaunimo politikos plėtros klausimais. 
14. Pagal kompetenciją yra atsakingas už regioninių jaunimo organizacijų tarybų programų konkurso organizavimą, administravimą:
14.1 užtikrina konkurso nuostatų parengimą, suderinimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir paskelbimą, 
14.2. koordinuoja programų atrankos ir vertinimo procedūras;
14.3 yra atsakingas už finansavimą gavusių programų stebėseną;
15. Pagal savo kompetenciją dalyvauja renginiuose, susijusiuose su regioninės jaunimo politikos įgyvendinimu ir plėtra, jaunimo užimtumo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimu.
16. Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis dirbančiomis regioninės jaunimo politikos srityje;.
17. Pagal savo kompetenciją dalyvauja kitų institucijų ir/ ar organizacijų tarpžinybinių darbo grupių ir / ar komisijų veikloje.
18. Pagal savo kompetenciją rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus, rengti skyriaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus.
19. Pagal poreikį ir savo kompetenciją rengia ir teikia informaciją, pranešimus, savo veiklos apibendrinimus, vertinimus, ataskaitas.
20. Atlieka kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo bei Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėjo (toliau - Skyriaus vedėjas) pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

21. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Daugiau informacijos ir aplikavimo instrukciją galite rasti čia.

JRD informacija

Paieška