Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 2V-175 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo “, 2018 m. spalio 12 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo 2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas –  atrinkti ir finansuoti su jaunimu dirbančių organizacijų mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektus, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (gali būti įgyvendinamos kartu su partneriu (-iais):

  • jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2V-47 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos);
  • jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas bei jų galimybių pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas. Veiklos vykdomos vadovaujantis Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 2V-46 (1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijos);
  • veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;
  • tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 15 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. lapkričio 13 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui –  11 000 (vienuolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 87 000 (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

23.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

23.2. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

23.3. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Nuostatų 16 arba 17 punkto reikalavimams (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 arba 17 punkto reikalavimus);

23.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

23.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimą (-us), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.6. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją, užpildytą pagal Nuostatų 3 priede nustatytą formą;

23.7. dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną vykdo darbą su jaunimu gatvėje arba mobilųjį darbą su jaunimu daugiau nei vienus metus ir turi tam reikalingus resursus (pavyzdžiui, veiklos ataskaitą, finansavimo sutartį ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą);

23.8. dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios savivaldybės) (paties pareiškėjo parašytas garantinis raštas nėra laikomas dokumentu, įrodančiu papildomą projekto finansavimą) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą);

23.9. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus (pvz., gyvenimo aprašymas, išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai, mokymų kursų pažymėjimai ir kt.);

23.10. darbo su jaunimu patirtį pagrindžiančius dokumentus už 2017-2018 metus (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų plano kopija).

Nuostatų  23 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas [email protected], tel. 8 683 63 179) Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO

Paieška