Ieškome projekto JUDAM finansininko darbui Vilniuje

Ieškome projekto JUDAM finansininko darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,6 iki 8,8 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- užtikrina, kad racionaliai, tikslingai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

- apskaičiuoja pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose atliktas operacijas, susijusias su Projekto lėšų cirkuliacija;

- pildo visą Projekto apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentaciją, laikantis Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bei Departamento veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

- laiku, tinkamai ir teisingai parengia Projekto balansą, galutines ir tarpines finansines ataskaitas apie Projekto veiklų vykdymą, kitas privalomas ataskaitų nustatytas formas ir pateikia jas ESFA bei kitoms atsakingoms institucijoms;

- sistemina, archyvuoja, tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įforminta jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

- atsako už teisingą Projekte numatytų darbo apmokėjimui skirtų lėšų panaudojimą, savalaikį atlyginimų išmokėjimą Projekto darbuotojams ir finansinės drausmės laikymąsi;

- pagal poreikį užtikrina darbo užmokesčio pervedimą į darbuotojų sąskaitą ir kitų išmokų apskaičiavimą;

- tvirtina dokumentų, siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;

- vykdo kitas Departamento direktoriaus ir (ar) Projekto vadovo pavestas užduotis.

Reikalavimai kandidatui:

1. turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį (įgytą iki 2009 metų) arba jam prilygintą buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansininko darbo patirtį;

3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę paskaitą ir atskaitomybę, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą juo;

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. spalio 12 d. imtinai el.būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška