Skelbiamas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 2V-22 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2018 m. vasario 20 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Finansuojamos veiklos :

  • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
  • veiklų organizavimas atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2V-93-(1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);
  • bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis) vykdomos veiklos.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. vasario 20 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. kovo 21 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 2 000 (du tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 66 000 (šešiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

  • pareiškėjai į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukia ne mažiau kaip 2 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu (būtina pateikti bendradarbiavimo sutartis tarp pareiškėjo ir partnerio ar protokolus, įrodančius šių veiklų vykdymą);
  • pareiškėjas į projekto įgyvendinimą įtraukia ne mažiau kaip 2 savanorius, kurie atliks savanorišką veiklą, trunkančią ilgiau nei 3 mėnesius;
  • pareiškėjas savivaldybėje, kurioje projekto teikimo dieną nėra veiklą vykdančio atvirojo jaunimo centro ir / ar atvirosios jaunimo erdvės, planuoja vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu.

Konkurso dokumentus galite rasti čia Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

22.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatai, nuostatai, statutas ir pan.);

22.2. dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų kvalifikaciją ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2015–2017 metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);

22.3. dokumentus, įrodančius galimybę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos projekto veiklos;

22.4. bendradarbiavimo sutartį (-is) ir (arba) protokolą (-us) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą);

22.5. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas (vienoje rinkmenoje);

22.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

22.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

22.8. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus;

22.9. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas).

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val., penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. p. [email protected], tel. (8 5) 249 7007).

Informuojame, kad pateiktų projektų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

Susipažinkite su Lietuvoje veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių žemėlapiu .

JRD informacija

Paieška