Jaunimo darbuotojų sertifikavimas

Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema parengta pagal Jaunimo reikalų departamento (toliau – Departamento) įgyvendinto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu parengtą jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą.

 Sertifikavimo sistema apibrėžia su jaunimu dirbančio specialisto kvalifikacijos pripažinimo ir kėlimo procedūras. Jaunimo darbuotojų sertifikavimu siekiama kokybiškų darbo su jaunimu paslaugų užtikrinimo ir palaikymo. Todėl sertifikavimo sistemos tikslas: nuosekliai apibrėžti jos dalyvius, vykdytojus, etapus, esminius metodus, siekiant sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą Lietuvoje įtvirtinant jaunimo darbuotojo pareigybę.

Sertifikavimo sistemos uždaviniai:

 • nacionaliniu lygmeniu sukurti darbo su jaunimu ir jaunimo darbuotojų kvalifikacijos supratimą;
 • diegiant jaunimo darbuotojų sertifikavimo procedūrą, užtikrinti kokybišką darbą su jaunimu;
 • apibrėžti jaunimo darbuotojų galimus kvalifikacijos kėlimo būdus ir formas, užtikrinant kryptingą profesinį tobulėjimą;
 • išskirti jaunimo darbuotojų mokymų modulius, aptarti galimus metodus ir įvardinti reikiamas jaunimo darbuotojui kompetencijas: žinias, įgūdžius ir vertybines nuostatas.

Galimybę teikti paraišką dalyvauti sertifikavimo sistemoje turi:

 • Ne jaunesni nei 18 metų asmenys.
 • Turintys vidurinį išsilavinimą.
 • Dirbantys su jaunimu (14 – 29 metų amžiaus asmenimis) atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse ir/ar su jaunimu dirbančiose organizacijose.
 • Turintys organizacijos ar institucijos, kurioje dirba palaikymą (kandidatas teikdamas paraišką turi pateikti įstaigos, kurioje dirba, vadovo raštišką patvirtinimą).

Formalūs kriterijai jaunimo darbuotojo sertifikato įgijimui:

 • Ne jaunesni nei 18 metų asmenys.
 • Prašymo dėl dalyvavimo sistemoje teikimo dieną turintys socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo ir (ar) pedagogo išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų nepertraukiamo darbo patirtį dirbant su jaunimu.
 • Sėkmingai baigę kompetencijų vertinimo procesą, t.y. jų visos bendrosios kompetencijos įvertintos aukščiau nei 60% minimalaus kompetencijos lygio.
 • Neturintys neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

 

SERTIFIKAVIMO SISTEMOS PROCEDŪRA

1. Prašymo pateikimas per elektroninę platformą https://jd.jrd.lt/

2. Formaliųjų kriterijų vertinimas:

2.1. Patyrimo ir/ar kompetencijų lygis neatitinka reikalavimų:

2.1.1. Pradinė kompetencijų vertinimo procedūra

2.1.2. Savirefleksija

2.1.3. Susitikimas su vertintoju

2.1.4. Komisijos posėdis:

2.1.4.1 Patyrimas ir/ar kompetencijos atitinka reikalavimus - sertifikato išdavimas

2.1.4.2 Patyrimas ir/ar kompetencijos neatitinka reikalavimų - pateikiamos rekomendacijos - siūloma tobulintis - kvalifikacijos kėlimas ir/ar patirties įgijimas - dokumentų pateikimas - susitikimas su vertintoju - komisijos posėdis

2.2. Patyrimo ir/ar kompetencijų lygis atitinka reikalavimus:

2.2.1. Pagrindinė kompetencijų vertinimo procedūra

2.2.2. Komisijos posėdis

2.2.3. Sertifikato išdavimas

Privaloma dalyvavimo sertifikavimo procese sąlyga yra, kad kandidatas tiesiogiai dirbtų su jaunimu atviruose jaunimo centruose, erdvėse ir/ar su jaunimu dirbančiose organizacijose.

      Galimybė teikti prašymą sertifikavimuisi sudaroma tris kartus per metus. Planuojama, jog bus galima pateikti dokumentus sausio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais. Tokiu būdu ilgainiui nusistovės procedūrinio ciklo pastovumas, kuris palengvins sertifikavimo institucijos veiklą ir potencialių jaunimo darbuotojų dalyvavimą.

     Visą informaciją apie sertifikavimo sistemą ir jos eigą galite rasti čia.

 

JRD informacija

Paieška