Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 m. finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 2V-14 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2019 m. sausio 18 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Finansuojamos veiklos :

  • Europinių vertybių populiarinimas, skleidžiant patirtį ir prisidedant prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimas Europos Sąjungos, NATO ir ESBO organizacijų veiklose;

  • bendro istorinio ir kultūrinio paveldo identifikavimas, analizė ir populiarinimas jaunimo tarpe per jaunimo įgyvendinamas veiklas (pvz., per UNESCO ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų tikslus ir programas);

  • pilietinio švietimo veiklos jaunimo tarpe, remiant savanorišką veiklą ir socialinę antreprenerystę;

  • Europos Sąjungos iniciatyvos „Europos rytų partnerytės“ veiklų dešimtmečio populiarinimas ir informacijos apie programos pridėtinę vertę sklaida;

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. sausio 18 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. vasario 19 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur.
Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia (elektroniniam teisės aktų registre). Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje.

Projekto paraiškos: Forma, sąmatą.

Deklaracijos: pareiškėjo deklaracija, partnerio deklraracija.

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
23.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);23.2. dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
23.3. projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (gyvenimo aprašymo arba diplomų, arba pažymėjimų);
23.4. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);
23.5. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
23.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), , kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
23.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
23.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.
24. Nuostatų 23 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 ir 2 priedas) ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia tik elektroniniu paštu [email protected] . Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ir gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (atsiunčiant nuorodą į mainavietę el. paštu) . Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. vasario 19 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė (el. p. [email protected], tel. 868363071).

Informuojame, kad pateiktų projektų 2019 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk ).

JRD informacija

Paieška