Skelbiamas stipendijų jauniems žmonėms už Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose 2020 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis  Departamento direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu 2V-36 (1.4) patvirtintu Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), skelbia trečią stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, konkursą.

Stipendijos tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti jaunus žmones, turinčius Lietuvos pilietybę, atstovauti Lietuvai užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose.

Stipendija gali būti skiriama už dalyvavimą renginyje, kuris jau įvyko (bet ne anksčiau negu 2020 m. sausio 1 d.) arba už dalyvavimą renginyje, kuris dar įvyks (bet ne vėliau negu 2020 m. gruodžio 31 d.).

Paraiškų priėmimo pradžia – 2020 m. vasario 28 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2020 m. kovo 29 d. 23:59 val.

Pretendentas, vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Aprašo 1 ir 2 priedai) formą ir Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pretendentas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška bei kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba arba į ją išversti. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Bendra galima stipendijoms skirti suma – 4000 (keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausias vienos stipendijos dydis – 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur, didžiausias – 2200 (du tūkstančiai du šimtai) Eur.

Kartu su paraiška pretendentas privalo pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • pretendento asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
  • dokumentus, kurie įrodytų pretendento atitiktį Aprašo 8.3 papunktyje išvardintiems reikalavimams (pavyzdžiui, organizacijos vadovo pasirašyta pažyma dėl pretendento narystės, veiklos organizacijoje ir pan.);
  • kvietimą iš tarptautinės organizacijos dalyvauti tarptautiniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvą arba delegavimą patvirtinantį raštą iš atsakingos (-ų) institucijos (-ų);
  • atstovaujamos organizacijos (jei yra) arba paties pretendento (jei nėra atstovaujamos organizacijos) patvirtinimą (Aprašo 3 priedas), jog išlaidos, prašomos apmokėti iš Departamento, nebus apmokamos iš kitų šaltinių.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu konsultuoja Departamento vyresnysis patarėjas Darius Grigaliūnas, el. paštu [email protected], tel. 8 633 46057.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos apraše: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/18d5b230595d11ea931dbf3357b5b1c0

 

JRD informacija

 

 

Paieška