Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško administravimo specialisto (finansų srityje)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško administravimo specialisto (finansų srityje).  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis - 0,5 etato, koeficientas nuo 5,2 iki 6,1 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbuotojo funkcijos:

4. Bendradarbiauti su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru.
5. Pagal savo kompetenciją ir sritį rengti veiklos ataskaitas, kiekvienam metų ketvirčiui pasibaigus, dalyvauti ruošiant ir teikiant finansines ir veiklos ataskaitas.
6. Pagal kompetenciją rengti ir registruoti Departamento direktoriaus įsakymų projektus.
7. Dalyvauti planuojant valstybės biudžeto lėšų naudojimą veiklų plane numatytoms vykdyti veikloms.
8. Bendradarbiauti ir keistis informacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais partneriais.
9. Pagal savo kompetenciją inicijuoti ir rengti teisės aktų, raštų ir dokumentų projektus, teikti pasiūlymus veikiantiems teisės aktams bei jų projektams.
10. Pagal kompetenciją rengti atsakymus į audito pateiktas pastabas, rekomendacijas.
11. Pagal kompetenciją registruoti ir tvarkyti su Departamentu sudarytas sutartis.
12. Vykdyti pagal Departamento veiklos planą paskirtas veiklas.
13. Pagal kompetenciją dalyvauti Departamento ir kitų institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
14. Pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti darbo grupių veiklas bei jas koordinuoti.
15. Pagal kompetenciją kontroliuoti ir užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą.
16. Atlikti kitus Departamento direktoriaus, pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai kandidatui:

- Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį administravimo srityje;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas pagal kompetenciją pavestais klausimais;
- sugebėti teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos institucijų, Europos Sąjungos institucijų bei tarptautinių organizacijų pateikiamų derinimui teisės aktų, susijusių su jaunimo politika;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet).

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. sausio 15 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį:

http://portalas.vtd.lt/lt/administravimo-specialistas-05-etato-terminuota-darbo-sutartis-koeficientas-nuo-52-iki-61-322;620580.html

Kontaktinis asmuo – Departamento Vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė, [email protected], tel. (8 68363719)

 

Paieška