Patvirtinti Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai

Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai nustato bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo bendrąsias nuostatas, finansuojamas veiklas ir pareiškėjams teikiamus finansavimo prioritetus, reikalavimus projektams, paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams, projektų vertinimo ir atrankos tvarką, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos konkurso projektų atrankos komisijos darbo organizavimo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams, jų vykdymo ir kontrolės tvarką.

Vykdant projektą, finansuojamos šios veiklos:

  • mokymo medžiagos vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti parengimas;
  • jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į mokymų veiklas informacinių technologijų srityje skatinimas, organizuojant renginius ir skleidžiant informaciją apie tokių mokymų galimybes ir naudą;
  • vyresnio amžiaus žmonių, siekiančių ugdytis ir / ar tobulinti gebėjimus bei įgūdžius informacinių technologijų srityje, poreikių ir galimybių įvertinimas;
  • jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendrų veiklų organizavimas, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje;
  • vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingų priemonių (įrangos, programų) įsigijimas ir / ar nuoma;
  • jaunų žmonių parengimas ir konsultavimas, kaip ugdyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje.

Daugiau apie konkrusą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6c9299029b511eb932eb1ed7f923910 

 

Paieška