Pilietiškumo ugdymas

Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Dalyvavimas ir pokyčių inicijavimas bendruomenėje - tai ypač svarbi ugdomosios veiklos sritis, skirta praktiniams mokinių gebėjimams ugdytis. Praktinius atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami pilietinės (politinės) bendruomenės gyvenime, bet tam, kad galėtų dalyvauti, jie turi žinoti savo galimybes.

Kviečiame susipažinti su priemonių, kuriomis ugdomas jaunimo pilietiškumas savivaldybėse, apžvalga.

2016 m. Jaunimo politikos dvidešimtmečio proga Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, palaikomas Švietimo mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro, sukūrė pilietiškumo ugdymo pamokų planus 9 - 10 klasių mokiniams temomis „Jaunimo politika - kas tai?“, "Savanorystė - tai...", "Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje". 

2017 m. pristatome pamokos planą „Pirmasis įsidarbinimas: mano teisės ir pareigos“, paruoštą bendradarbiaujant su Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovais.

Pamokų planus gali atsiųsti paspaudę nuorodas.

„Jaunimo politika - kas tai?“

Pamokos uždaviniai:

  1. Mokiniai, stebėdami vaizdinę medžiagą, susipažins su jaunimo politika, sužinos apie savo galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą bei sprendimų priėmimą.
  2. Naudodamiesi užduotyje pateikta informacija, mokiniai paruoš trumpą pristatymą klasės draugams bei įgis supratimą apie jaunimo organizacijas, regioninės jaunimo organizacijų tarybas, jaunimo reikalų koordinatorius, atvirus jaunimo centrus / atviras jaunimo erdves.

 „ Savanorystė - tai...“

 Pamokos tikslas:

  1. Naudodamiesi pamokoje pateikta vaizdine medžiaga ir klausimų testu, pasitikrins savo turimas žinias apie savanorystę bei įgis naujų.

„Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje“

 Pamokos tikslas:

  1. Atlikdami pamokoje pateiktą užduotį, mokiniai įtvirtins savo žinias apie savanorystę.

„Pirmasis įsidarbinimas: mano teisės ir pareigos“

Pamokos uždaviniai:

  1. Suteikti mokiniams svarbiausią informaciją apie tai, ką jaunas žmogus turi žinoti prieš pradėdamas dirbti pirmąjį darbą;
  2. Paaiškinti mokiniams jų teises ir pareigas darbo srityje;
  3. Supažindinti mokinius su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla, siekiant sužinoti, kur kreiptis, jeigu kyla klausimų ar neaiškumų.
 
Informacija atnaujinta 2020 10 27


Paieška