Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 2V-157 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2020 m.  rugpjūčio 20 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – įgyvendinant programą (-as), prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • jaunimo organizacijų vienijimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijų informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;
 • pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;
 • dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje;
 • jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • ryšių su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu plėtojimas, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;
 • jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;
 • jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų, jaunimo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir jų prieinamumo didinimas jaunam žmogui;
 • jaunimo neformalųjį ugdymą skatinančių veiklų įgyvendinimas.

Programų priėmimo pabaiga – 2020 m. rugsėjo 29 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 92 000 (devyniasdešimt du tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 37 000 (trisdešimt septyni tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 92 000 (devyniasdešimt du tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška ir sąmata pildomi per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099

Pagal Nuostatų 31 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2018–2019 m.;
 • pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;
 • pareiškėjo narių sąrašą, kuriame būtų nurodyti juridiniai asmenys ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius;
 • nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2019 m. kopija;
 • dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os);
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas, programos vykdytojas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 29 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška teikiama per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. [email protected], tel. 8 683 63071).


Informuojame, kad pateiktų projektų 2020 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį tarptautiniam Komitetui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.


Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paieška