Skelbiamas jaunimo informacijos tinklo ,,Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 – 2022 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) “Dėl jaunimo informacijos tinklo ,,Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas  Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo”, 2021 m. liepos 24 d. paskelbtų Teisės aktų registre, skelbia jaunimo informacijos tinklo ,,Eurodesk’ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 – 2022 metais konkursą.   

 

Konkurso tikslas - atrinkti ir finansuoti jaunimo informacijos tinklo ,,Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektus, siekiant užtikrinti  kokybišką jaunimo, asmenų dirbančių su jaunimu, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų informavimą apie Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinių fondų programas, ES ir nacionalinius dokumentus ir išteklius, ES ir nacionalines organizacijas, dirbančias jaunimo srityje, jaunimo įsidarbinimo, mokymosi, praktikos, darbo, kelionių, savanorystės galimybes Europoje ir regioninių partnerių tinklo plėtrą bei metodinį palaikymą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

9.1. regioninių ir vietinių partnerių susitikimų, mokymų organizavimas ir metodinės pagalbos, aktualios informacijos partneriams teikimas;  

9.2. savanorių pritraukimas, parengimas, susitikimų, mokymų organizavimas ir kitos aktualios informacijos teikimas;   

9.3. jaunųjų žurnalistų  programos parengimas, susitikimų, mokymų organizavimas ir kitos aktualios su programos įgyvendinimu susijusios informacijos teikimas;   

9.4. regioninių bei vietinių partnerių tinklo Lietuvoje plėtra ir naujų partnerių metodinis palaikymas; 

9.5. nacionalinio jaunimo informacijos tinklalapio administravimas ir informacijos Europos jaunimo portale atnaujinimas ir palaikymas;  

9.6. socialinių tinklų administravimas, turinio kūrimas, informacijos atnaujinimas ir sklaida; 

9.7. informacinių ir metodinių leidinių rengimas ir leidyba; 

9.8. dalyvavimas tarptautiniuose vizituose, renginiuose;  

9.9. nacionalinių vizitų, viešinimui skirtų renginių organizavimas;  

9.10. informacijos teikimas ir jaunimo konsultavimas, nukreipimas į kitus informacijos šaltinius.  

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma  - 46 200 (keturiasdešimt šeši  tūkstančiai du šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto ir ES finansinės paramos lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.  Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suma – 46 200 (keturiasdešimt šeši  tūkstančiai du šimtai) Eur.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Konkurso nuostatų 1 priedas), užpildytą sąmatos formą (Konkurso nuostatų priedas 2) ir Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Pagal Nuostatų 28 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

28.1. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Konkurso nuostatų 3 priedą. 

28.2. partnerystės deklaracijas, užpildytas pagal Konkurso nuostatų 4 priedą, pasirašytas su partneriais, kurie vykdys veiklą ne mažiau kaip 10 (dešimtyje) apskričių (ne mažiau kaip po 1 (vieną) kiekvienoje apskrityje); 

28.3. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymą (-us), kuriame (-iuose) turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);  

28.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; 

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 22 d. (imtinai). 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

 

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento tarptautinės jaunimo politikos skyriaus Eurodesk vyriausioji specialistė  Sandra Gaučiūtė, elektroninis paštas [email protected], tel. +37067326464

 

Planuojama, jog konsultacija nuotoliniu būdu dėl paraiškų teikimo vyks rugpjūčio mėn. pradžioje. Informacija apie konsultacijos laiką bus pateikta Departamento svetainėje.

Paieška