Istorija

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), yra jaunimo politiką įgyvendinanti valstybės įstaiga.

 

Jaunimo politika – viena iš naujesnių valstybės politikos sričių, oficialiai reglamentuota 1996 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus nutarimą dėl Valstybinės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo, kurioje buvo numatyta įsteigti instituciją, atsakingą už jaunimo politikos įgyvendinimą – Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (toliau - VJRT), sudarytą pariteto principu iš 6 jaunimo atstovų, kuriuos deleguoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir 6 valstybės institucijų atstovų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė VJRT nuostatus patvirtino 1996 m. spalio 7 d. nutarimu. Tarybos sprendimų įgyvendinimu, finansavimo konkursų, ir praktiniu įvairių priemonių ir veiklų organizavimu rūpinosi VJRT sekretoriatas.

 

2003 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, be kitų aktualių klausimų buvo aiškiau apibrėžta ir jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų kompetencija. Tačiau siekiant išspręsti galimą interesų konfliktą (jaunimo atstovų dalyvavimą su jų organizacijomis susijusių sprendimų priėmime) bei sustiprinti VJRT vaidmenį iš paprastos biudžetinės organizacijos ją transformuojant į valstybės įstaigą, atliekančią viešojo administravimo funkcijas, kurioje dirbtų ir valstybės tarnautojai, 2005 metų pabaigoje jaunimo politikos pagrindų įstatymas buvo pakeistas, pariteto principais veikiančią Jaunimo reikalų tarybą paverčiant patariamąja institucija, o vietoje VJRT sekretoriato įkuriant Jaunimo reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

2011 m. buvo atlikta dar viena reforma, po kurios iš dalies pasikeitė įstaigos funkcijos. Iki 2011 metų, Departamentas skelbdavo projektų finansavimo konkursus, Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos ekspertų komisijos vertindavo pateiktas paraiškas, atrinkdavo finansuotinus projektus, pasirašydavo sutartis su finansavimą gavusiomis organizacijomis, pervesdavo skirtas lėšas, tikrindavo finansuojamų organizacijų veiklas ir skirtų lėšų panaudojimą. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės Kontrolės (dabar – Aukščiausiosios Audito institucijos) rekomendacijas visoms valstybės institucijoms užtikrinti, kad sprendimų priėmimo, įgyvendinimo ir kontrolės funkcijos būtų atskirtos ir nebūtų tos pačios institucijos arba įstaigos kompetencijoje, 2011 m. sausio 27 d. buvo pakeisti Jaunimo reikalų departamento nuostatai  nuo to laiko projektų finansavimo konkursus skelbia Departamentas, konkursų tikslus suderinęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, projektų atranką ir sutarčių pasirašymą organizuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), o finansuotų projektų tikrinimus atlieka tiek SPPD, tikrinanti valstybės lėšų panaudojimą ir projektuose numatytų rodiklių pasiekimą, tiek ir Departamentas, tikrinantis veiklų turinį, efektyvumą, kokybę, pridėtinę vertę.

 

Įstaigos vadovai:

  • Juras Požėla, 2006-2010 m.;
  • Juozas Meldžiukas, l. e. direktoriaus pareigas, 2010-2011 m.;
  • Mindaugas Kuliavas, 2011-2015 m.;
  • Juozas Meldžiukas, l. e. direktoriaus pareigas, 2015 m.;
  • Vydūnas Trapinskas, 2016 - 2017 m. 
  • Jonas Laniauskas, nuo 2017 m.

 

Departamento veiklos krypčių istorija

 

Jaunimo politika savivaldybėse

Nuo 1999 metų VJRT ėmė rūpintis regioninės politikos plėtojimu. Parengta ir patvirtinta programa „Jaunimas bendruomenei“, vėliau – „Jaunimas kaimui“ apėmė ne tik finansavimo konkursus, bet ir susitikimus savivaldybėse, gerosios patirties sklaidos renginius, mokymus, regionines konferencijas. Nuo 2003 m. pabaigos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pradėjus pervesti valstybės lėšas, skirtas valstybės deleguotos funkcijos savivaldybėms – jaunimo teisių apsaugos (dabar – jaunimo politikos) įgyvendinimui ir savivaldybėse atsiradus savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams (JRK), VJRT, o vėliau – Departamentas vykdė įvairias veiklas, skirtas JRK informavimui, konsultavimui, kvalifikacijos kėlimui įvairiais klausimais. (Toliau – nuoroda į regioninės jaunimo politikos skyrių)

 

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas

Nuo 2000 –ųjų metų, VJRT buvo pirmoji valstybės įstaiga,  pradėjusi finansuoti ne vien jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atskiras iniciatyvas, bet ES šalių pavyzdžiu pradėjusi investuoti į pačių jaunimo organizacijų veiklos plėtrą, stiprinimą, žinomumo didinimą, tarpusavio bendradarbiavimą ir koordinavimą. Taip atsirado nauja finansavimo kryptis - Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimo programų, savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (anksčiau - regioninių jaunimo organizacijų tarybų) programų bei jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo programų konkursai. Toliau (nuoroda į potencialo plėtojimo konkursus)

 

Jaunimo  verslumo skatinimas

2005 m. lapkričio mėnesį VJRT įkūrė darbo grupę, skirtą Nacionalinei jaunimo verslumo skatinimo programai parengti, ir šis darbas jau buvo baigtas įsteigus Departamentą. LR Vyriausybė 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu patvirtino Nacionalinę jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metais programa – tai buvo pirmoji valstybės programa, skirta verslumo skatinimui, kurios atsiradimas padarė įtaką kitų planavimo dokumentų ir teisės aktų atsiradimui. Viena iš svarbiausių šios programos priemonių taip pat buvo 2008 – 2012 metais Departamento organizuojamas jaunimo verslumo skatinimo projektų finansavimo konkursas, kurio pagalba finansuota nemažai jaunimo verslumą skatinančių iniciatyvų regionuose. Įgyvendinant ES lėšomis finansuotą projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“

 

Atviras darbas su jaunimu

Nuo pat savo veiklos pradžios - 1997 metų VJRT vienas iš konkursų buvo Jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektų konkursas, skirtas tiek organizuoto, tiek jaunimo organizacijų veiklose nedalyvaujančio jaunimo laisvalaikio organizavimui, neformaliajam ugdymui. Nuo 2000 –ųjų metų, atsiradus Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo finansavimo konkursams, stiprėjo supratimas, kad dalis Departamento veiklos ir finansavimo konkursams skiriamų lėšų turi būti skiriama jaunimo organizacijų veiklose nedalyvaujančio, pasyvaus, mažiau galimybių turinčio jaunimo poreikiams tenkinti. VJRT, o vėliau -  Departamentas, analizuodamas Vokietijos, Belgijos ir kitų šalių gerąją patirtį dėl mažiau galimybių ir jaunimo veikloje nedalyvaujančio jaunimo įtraukimo ir darbo su juo, nutarė skatinti atviro darbo su jaunimu principų diegimą ir vietų, kuriose tas darbas būtų vykdomas kūrimą visoje Lietuvoje. Po diskusijų su socialiniais partneriais, pradėti mokymai su jaunimu dirbantiems specialistams, pažintiniai savivaldybių atstovų vizitai pagal tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus su Vokietija bei Latvija, Estija ir Belgijos Flamandų bendruomene, o 2007 m. pradėtas įgyvendinti jaunimo centrų veiklos programų finansavimo konkursas. Prie atviro darbo su jaunimu sistemos plėtros daug prisidėjo Departamento 2009 – 2012 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas projektas „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“, kurio metu buvo sukurta jaunimo darbuotojų rengimo ir sertifikavimo metodika, projekte dalyvavusių savivaldybių jaunimo centrams buvo sukurtos plėtros koncepcijos, atsižvelgiant į jų pasirinktą profilį ir prioritetines veiklų kryptis, bei 2010 – 2015 m. įgyvendintas projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, kurio pagalba buvo sukurtas ir išbandytas su jaunimu dirbančių specialistų kompetencijų įsivertinimo mechanizmas, apmokyta ir sertifikuota virš 100 jaunimo darbuotojų, suorganizuoti mokomieji gerosios patirties perėmimo vizitai, kuriuose dalyvavo 18 savivaldybių, norinčių kurti ir (arba) plėtoti savo teritorijose atviro darbo su jaunimu įstaigų veiklą. Toliau – (nuoroda į Darbo su jaunimu skyrių)

 

Darbas su pasaulio lietuvių jaunimu

Nuo 2007 m. Departamentas, susipažinęs su pasaulio lietuvių jaunimo poreikiais pradėjo kryptingą veiklą su pasaulio lietuvių jaunimu. Iš pradžių ši veikla mokymų organizavimu besikuriančioms ir veikiančioms bendruomenėms, jų informavimu ir konsultavimu, nuo 2012 m. Departamentas ėmė prisidėti prie Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimų organizavimo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programą“ – prie jau vykdytų Departamento veiklų prisidėjo atskiri projektų finansavimo konkursai užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, jų bendradarbiavimo stiprinimui su Lietuvos jaunimo organizacijomis. Toliau – (nuoroda į darbą su pasaulio lietuviais skyrių)

 

Tarpžinybinis darbas ir planavimo dokumentai

Nuo pat įsteigimo, iš pradžių VJRT, vėliau – Departamentas aktyviai dalyvavo įvairių planavimo dokumentų rengime. 1999 m. Seimui paskelbus  2000 –uosius metus Jaunimo metais, VJRT parengė pirmosios tarpžinybinės programos, skirtos jaunimo politikos įgyvendinimui- „Jaunimas Lietuvai“ projektą. Nuo 2004 m. rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Departamentas teikdavo pasiūlymus dėl programos ir priemonių, skirtų jaunimui. 2009 m. Departamentas sukūrė darbo grupę, parengusią pirmosios vidutinės trukmės strategijos jaunimo politikos srityje – Nacionalinės jaunimo politikos 2011 – 2019 metų plėtros programos projektą, kurį 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir į kurios įgyvendinimą įsitraukė įvairios valstybės institucijos bei įstaigos. Departamentas pagal kompetenciją teikė pasiūlymus ir dalyvavo rengiant įvairius planavimo dokumentus: Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 m. programą, Lietuvos verslumo veiksmų skatinimo 2014-2020 m. planą  2011 - 2020 metų valstybinės sporto plėtros strategiją,  Nediskriminavimo skatinimo 2017 - 2020 m. veiksmų planą ir kitus planavimo dokumentus.

 

Savanoriška veikla

(informacija rengiama)

 

Tarptautinis bendradarbiavimas, dalyvavimas ES programose

Nuo pat VJRT įsteigimo, didelis dėmesys buvo skiriamas tarptautinio bendradarbiavimo organizavimui, kadangi kurdama savo jaunimo politikos modelį, Lietuva iš pradžių analizavo Europos Tarybos šalių patirtį (1995 m. grupė jaunimo lyderių, aktyviai dalyvavusių ir Valstybinės jaunimo politikos koncepcijos bei kitų dokumentų rengime, dalyvavo pažintiniame vizite, vykusiame Europos jaunimo centre, Strasbūre), ypač – Vakarų Europos. Lietuva adaptavo nemažai gerosios praktikos pavyzdžių pirmiausia iš kontinentinės Europos šalių – Vokietijos ir Belgijos Flamandų žemės, su kuriomis nuo pat VJRT įsteigimo buvo pasirašyti pirmieji tarptautinio bendradarbiavimo protokolai. Nuo 1997 m., siekdama perimti užsienio šalių gerąją patirtį bei stiprinti Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, VJRT organizavo jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimo konkursą, kuris truko iki 1999 m., kol VJRT ir LiJOT sprendimu buvo įsteigta VšĮ Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, kurios pagrindinis tikslas – administruoti ES programas jaunimui Lietuvoje ir kitaip skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą, todėl atsižvelgiant į ES programų sukuriamas galimybes finansuoti ir įgyvendinti įvairius tarptautinio bendradarbiavimo projektus, VJRT 1999 – 2006 m. projektų finansavimo konkursų tarptautinio bendradarbiavimo srityje neorganizavo. Įsteigus Departamentą ir Lietuvos valstybei pradėjus stiprinti dvišalį tarptautinį bendradarbiavimą, atsirado papildomos galimybės vystyti ir dvišalį jaunimo bendradarbiavimą bei jaunimo mainus, įsteigiant tokių iniciatyvų finansavimui reikalingą fondą, o Departamentui tampant administruojančia tokį fondą institucija Lietuvoje. 2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir Lenkijos Respublikos Lenkijos Ministrų Tarybos Pirmininkui pasirašius dvišalį susitarimą, buvo įkurtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas, o 2015 m. rugpjūčio 28 d. – Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba, kurios finansuoja abiejų šalių jaunimo mainų ir bendradarbiavimo projektus. Toliau  - (nuoroda į tarptautinį bendradarbiavimą)

 
Informacija atnaujinta 2020 05 08.
Paieška