Pratęsiama jaunimo garantijų iniciatyvų projekto „JUDAM“ partnerių atranka

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, pratęsia papildomos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos paraiškų teikimo terminą 30-čiai kalendorinių dienų.

Atrankos tikslas – atrinkti partnerius savivaldybėse, kurie teiks kokybiškas asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (asmeninės kompetencijos suprantamos kaip gebėjimai, vertybės, nuostatos, kurios reiškiasi tam tikromis asmens savybėmis bei kryptingumu).

SVARBU!!! Planuojama, jog pasibaigus partnerių pateiktų programų atrankai, bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Finansavimas partneriams bus skiriamas atsižvelgiant į programų dalyvių ir su jais dirbtų valandų skaičių pagal PFSA (Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2018 m. rugsėjo 19 d., Nr. A1-498).

Programų priėmimo pradžia – 2020 m. kovo   13  d.
Programų priėmimo pabaiga – 2020 m. gegužės  10 d.

Partnerių atrankos nuostatus galite rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2cece20c89211e8bf37fd1541d65f38

Nuostatų pakeitimo aktualią readakciją galite rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2ae46e0643f11eabee4a336e7e6fdab

Nuostatų priedus galite rasti čia: 1 priedas3 priedas4 priedas.

Pagal Nuostatų 23 punktą kartu su programa, skirta neaktyvaus jauno žmogaus asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymui, privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

  • teikėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.)
  • teikėjo veiklos ataskaitą už praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą veiklą, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
  • programos vadovo ir pagrindinių vykdytojų gyvenimo aprašymus (ne daugiau kaip 4)
  • dokumentą, pagrindžiantį teisę naudotis patalpomis, kuriose vyktų nurodytos veiklos.

Nuostatų  išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

 

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą programos formą (Nuostatų 1 priedas ) ir  Nuostatų 22 ir Nuostatų 23 punktuose nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Programa ir visi kiti kartu su programa privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas programa ir visus kitus kartu su programa privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Programa turi būti užpildyta kompiuteriu.

Programų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento darbuotoja projekto „Judam“ metodininkė Justyna Žuromskaja, elektroninis paštas [email protected], tel. 86 74 60093. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Paieška