Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2V-03 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2018 m. sausio 5 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas).
Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Finansuojamos veiklos:
8.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinio dialogo, bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas;
8.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimo skatinimas plėtojant verslumą (antreprenerystę), taip pat socialinį verslumą;
8.3. Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimas, ypač įgyvendinant veiklas skirtas paminėti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečiams paminėti.

Programų priėmimo pradžia – 2018 m. sausio 5 d.
Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. vasario 5 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur teikiant Nuostatų 7.1 papunktyje numatytą projektą ir 5 500 Eur teikiant Nuostatų 7.2 papunktyje numatytą projektą.
Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f5c6040f16b11e7845fceb29e7ecd13 ). Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje.
Jaunimo mainų paraiškos forma . Kitų projektų paraiškos forma .
Partnerės organizacijos deklaracija .

Pagal Nuostatų 27 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
27.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);
27.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);
27.3. dokumentą (-us), įrodančio (-ių) papildomą projekto finansavimą (jei papildomas finansavimas yra);
27.4. partnerio užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas organizacijų antspaudais, jei antspaudus jos privalo turėti;
27.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
27.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
27.7. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.
28. Nuostatų 27.1. – 27.6. papunkčiuose išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217 ), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas arba 2 priedas) ir Nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected] (Prašome siunčiant paraišką, laiško temos langelyje įrašyti finansavimo konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimą). Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ir gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (atsiunčiant nuorodą į mainavietę el. paštu). Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. vasario 5 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. [email protected], tel. (8 5) 2461355).
Informuojame, kad pateiktų projektų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo.
Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk ). 

 

JRD informacija

Paieška