Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo konkursas 2022-2023 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 2V-80 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022–2023 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  gegužės 12 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. gegužės 19 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2022–2023 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti ilgalaikius atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriais įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso būdu finansuotinos visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 9.1-9.3. papunkčiuose:

9.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas; 

9.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);

9.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur.
Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2023 metams – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas: https://sopas.sppd.lt:8099

 Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas - 2021 m. gegužės 19 d.
Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas - 2021 m. birželio 17 d. (imtinai)

Konkurso Nuostatus susipažinimui galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff741e70b22b11eba871a26c1fc3fbc1

Pagal Konkurso Nuostatų 33.1-33.13. papunkčius, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

33.1. pareiškėjo steigimo dokumentų ir (ar) struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir panašiai, taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

33.2.  jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

33.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

33.4. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

33.5.  pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);

33.6.  dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2019–2021 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.4 nustatyto prioriteto ir (ar) 16 punkto reikalavimus);

33.7.  dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

33.8.  pareiškėjo patvirtinto ir galiojančio ne trumpiau nei 3 metus veiklos plano;

33.9. dokumentų įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (įstaigos lankytojų skaičiavimo metodiką patvirtinantis dokumentas, protokolai ar kt.).

33.10. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;

33.11. bendradarbiavimo sutarties (-ių) su  ne mažiau kaip 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1 papunktyje nustatytą prioritetą);

33.12. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.3 papunktyje nustatytą prioritetą);

33.13. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Informuojame, kad pateiktų projektų atitiktį formaliesiems kriterijams vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD). 

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos - kontaktai čia: http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyresnioji patrėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

Paieška