Paskelbtas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 2V-169 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo “, 2018 m.  spalio 8 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (gali būti įgyvendinamos kartu su partneriu (-iais):

 • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
 • veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“);
 • bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 8 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. lapkričio 6 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje).

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);
 • jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą ir padalinio teisinį statusą patvirtinančių dokumentų;
 • pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-čius) atvirąjį darbą su jaunimu);
 • dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų kvalifikaciją ir (arba) įrodančių vykdytojų dalyvavimą 2016–2018 metais ir (ar) einamaisiais metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);
 • dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos projekto veiklos;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų 3 priede nustatytą formą;
 • pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas (vienoje rinkmenoje);
 • dokumentų, įrodančių papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašo, garantinio rašto, išduoto finansavimą skiriančios organizacijos);
 • dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną veiklą vykdo ne ilgiau kaip vienus metus (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto pareiškėjo registravimo pažymėjimo, Juridinių asmenų registro išrašo ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių, kad paraiškos teikimo dieną pareiškėjas vykdo veiklą pagal pareiškėjo patvirtintą ne trumpesnį kaip trejų metų veiklos planą (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių, kad paraiškos teikimo dieną pareiškėjas atvirajame jaunimo centre turi pasitvirtinęs ir naudoja lankytojų skaičiavimo metodiką, kuri neprieštarauja atvirojo darbo su jaunimu principams (įstaigos skaičiavimo metodiką patvirtinančio dokumento, protokolų ar kt.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.3 papunkčio prioritetą);
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybei užtikrinti tvarkos aprašo kopija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.4 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, veiklą darbo su jaunimu srityje vykdanti ne trumpiau kaip vienus metus (pvz., veiklos ataskaitos, protokolų ir pan.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.5 papunkčio prioritetą);
 • užpildyto Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo 1 priedo (pasirašyta savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriaus arba kito administracijos atstovo, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.6 papunkčio prioritetą);
 • dokumentų, įrodančių pareiškėjo turimas lėšas patalpų, skirtų 2019 metams projekto veikloms vykdyti, komunalinėms paslaugoms (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų, kitoms patalpų priežiūros paslaugoms) apmokėti (pvz., banko išrašo);
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų.

Nuostatų  22 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas [email protected], tel. 8 683 63 179) Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informuojame, kad pateiktų programų atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/hUHdxgqmOO

 

Paieška