Projektų įgyvendinimo rezultatai

Pareiškėjai, gavę finansavimą 2020 m. veiklų vykdymui, turėjo pasiekti šiuos rodiklius:

esminius kiekybinius:

 1. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 individualių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinama Nuostatų 8.1 papunktyje numatyta veikla;
 2. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 individualių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), jei įgyvendinamos Nuostatų 8.3 ar 8.4 papunkčiuose numatytos veiklos;
 3. paruošti programos (-ų) metodiką (-as);
 4. į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 su jaunimu dirbančių darbuotojų, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą;
 5. užtikrinti, kad kvalifikacijos kėlimas vienam darbuotojui, dirbančiam su jaunimu, būtų ne trumpesnis nei 40 ak. val., pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą;

kiekybinius: į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių individualių jaunų žmonių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys jauni žmonės), išskyrus 8.2 papunktyje numatytą  veiklą;

kokybinius:

 1. skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę (pvz. dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje, savanorystėje ir kt.);
 2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir / arba dalykinių kompetencijų ugdymą;
 3. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms;
 4. sudaryti sąlygas darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, kelti kvalifikaciją, pasirinkus įgyvendinti Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą veiklą.

Programos Nr. 

Programos pavadinimas 

Vykdytojas 

Programos
statusas 
(Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirta (Eur/metams)

Glausta informacija apie projekto įgyvendinimo metu pasiektus rodiklius, pridėtinę projekto vertę

IJP1-02

“Innobox” - metodinis priemonių rinkinys išmaniajam darbui su jaunimu

Viešoji įstaiga “Nectarus”

Įvykdytas

VšĮ „Nectarus“ komanda projekto „Innobox” - metodinis priemonių rinkinys išmaniajam darbui su jaunimu metu išvertė, išleido ir išplatino „Innobox“ metodinį priemonių rinkinį, skirtą išmaniojo darbo su jaunimu plėtojimui. Skaitmeninę rinkinio versiją galima atsisiųsti čia: https://www.nectarus.lt/works/innobox/ . Projekto metu, buvo parengta ir naudojama „Globalių jaunimo gebėjimų“ konsultacijų metodika (https://vilnius.cityoflearning.eu/activities/10091), padedanti geriau suprasti jaunimo ateities gebėjimų ugdymo poreikius ir galimybes. Projekto vykdytojai organizavo 3 tęstinius mokymo kursus 82 jaunimo lyderiams ir jaunimo darbuotojams. Kiekvienų mokymų dalyviai nuotoliniu būdu jungėsi prie 5 Zoom mokymo sesijų, savarankiškai studijavo mokymų medžiagą, atliko 6 mokymosi grojaraščių praktines užduotis besimokančio Vilniaus platformoje (https://vilnius.cityoflearning.eu/activities/10562). Mokymų komanda individualiai konsultavo dalyvius, teikiančius atliktų užduočių rezultatus ir refleksijas bei išdavė pasiekimus patvirtinančius skaitmeninius ženkliukus. Mokamos ir organiškos viešinimo kampanijos socialinėse medijos metu buvo pasiekta kvietimų į mokymus 11189 peržiūrų ir įrašų apie „Innobox“ skaitmeninių veiklas besimokančio Vilniaus platformoje 88932 peržiūrų 14-30 amžiaus grupėje. Kvietimai į mokymus pasiekė jaunimo reikalų koordinatorius ir švietimo skyrius visose Lietuvos savivaldybėse, buvo siunčiami el. paštu bent 200 organizacijoms veikiančioms darbo su jaunimu lauke Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje.

9 297,00 Eur

IJP1-03

LJA Start-Up programa

Lietuvos Junior Achievement

Įvykdytas

Įgyvendinant projektą „LJA Start – Up programa“ buvo siekiama įtraukti jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą, suteikiant jiems kokybišką ir lengvai prieinamą, ilgalaikį poveikį turinčią praktinio verslumo įgūdžių ugdymo programą, tinkamą studentams Lietuvoje. Šio tikslo buvo siekiama atliekant užsienio šalyse veikiančių studentų verslumo programų analizę, palyginant teorijas, praktikas ir metodikas bei atsižvelgiant į Europos Sąjungos antreprenerystės kompetencijų ugdymo tikslus. Atlikus analizę ir remiantis LJA gerąja praktika, pasitelkus išorinius verslo ir antreprenerystės ekspertus bei universitetų dėstytojus, sukurta skaitmeninė jaunimo verslumo įgūdžių ugdymui skirta platforma, kurią išbandė kelių aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai. Ši platforma leidžia studentams ugdyti praktinius įgūdžius ir išbandyti verslo idėjos vystymą bei įgyvendinimą. Platformoje talpinama metodika bus toliau peržvelgiama ir vystoma atsižvelgiant į surinktus atsiliepimus ir vartotojų komentarus.

Viso projekto įgyvendinimo metu buvo įtraukta 60 jaunų žmonių, 11 iš jų – turinčių mažiau galimybių.

Projekto įgyvendinimas truko nepilnus mokslo metus, todėl kaip ir buvo numatyta teikiant paraišką, sukurta skaitmeninė platforma yra pilotinė. Ji bus išbandoma su mažesnėmis ir įvairesnėmis dalyvių grupėmis, tobulinama pagal jų komentarus, pastabas bei patirtis, siekiant padaryti platformą prieinamą, aktualią ir kuriančią ilgalaikę naudą kuo didesnei Lietuvos studentų daliai.

Dėl Covid pandemijos visiems universitetams vykdant mokymosi procesą nuotoliniu būdu, platforma ir patogus jos naudojimas tapo dar aktualesnis. Šio projekto eigoje susidomėjimą antreprenerystės programa išreiškė ir kitos aukštosios mokyklos, su kuriomis bendradarbiavimas antreprenerystės ugdymo klausimu iki šiol nebuvo, tačiau bus pradėtas. Projekto vykdymo metu pastebėta, kad aukštosios mokyklos itin palankiai vertina parengtą metodiką ir skaitmeninę platformą, netgi išreiškė poreikį Start – Up programą įtraukti į savo dėstomų dalykų planus, svarsto galimybę studentams suteikti galimybę rinktis programą kaip pasirenkamąjį dalyką. Taip pat paminėtina, kad studentai į programą gali prisijungti iki vasario 7 d., todėl galutinis pilotinės programos dalyvių skaičius bus didesnis, nei nurodoma teikiant ataskaitą.

 

10 227,00 Eur

IJP1-04

Skaitmeninė galia

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras

Įvykdytas

Programa „Skaitmeninė galia” atvėrė plačią erdvę jaunimo darbuotojams ne tik susipažinti tarpusavyje, bet ir dalintis savo patyrimais, naudotinais metodais, iššūkiais, patarti, organizuotis atvejų analizes bei kurti bendrystę tarpusavyje, ko Lietuvai labai reikia, norint stiprinti jaunimo politiką. Projekto metu buvo sukurtas 60 psl. metodinis-rekomendacinis leidinys jaunimo darbuotojams apie skaitmenizacijos, pozityviosios psichologijos ir „Laisvė mokytis savanorystėje” modelio naudojimą, sukurtas trumpametražis filmukas apie savanorystės gerosios praktikos modelį su konkrečia informacija, kaip jį naudoti. Įgyvendintas tęstinis mokymosi procesas 23 jaunimo darbuotojoms, kurio metu dalyvės ugdėsi tiek bendrąsias, tiek skaitmeninio raštingumo kompetenciją, kuri šiuo pandemijos laikotarpiu dirbantiems su jaunimu ypatingai svarbi.

Mokymai truko 48 akademines valandos (mokymai +grupinės refleksijos).

Leidinys „Skaitmeninė galia” https://issuu.com/brigitabakevicite/docs/galia.12.29_copy2

Filmukas „Skaitmeninė galia: Laisvė mokytis savanorystėje“ https://www.youtube.com/watch?v=gTGRHyuewKw&t=1s

 

10 476,00 Eur

 

 

 

2019 m. Konkurso kiekybiniai rodikliai:

 • Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė projekto veiklose);
 • Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 10 mažiau galimybių turinčių individualių jaunų žmonių;
 • Jei pareiškėjas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytą veiklą, į projekto veiklas tiesiogiai įtraukė konkrečios paraiškoje (4.1. papunktyje) pasirinktos tikslinės grupės jaunus žmones;

 Konkurso kokybiniai rodikliai: 

 • Skatinti jaunų žmonių integraciją į pilietinę visuomenę;
 • Skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir / arba dalykinių kompetencijų ugdymą.

 

 

 

Nr.

Programos pavadinimas

 Vykdytojas

Programos pradžia

Programos pabaiga

Programos statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą)

Skirtas finansavimas

Papildoma informacija

Kiekybiniai

Kokybiniai

1. 

 „Laikas veikti: inovatyvaus socialinės – pilietinės veiklos modelio išbandymas Vilniaus mieste“

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija

2019 m. liepos mėn.

2019 m. gruodžio 31 d. 

Įvykdytas

2019 m.

Į programą įtraukta 356 žmonės, iš jų 340 jaunų žmonių.  Įvykdė 5 diskusijas, suteikė 18 konsultacijų

2019 m. 

 Atlikta apklausą ir paruošta tyrimo ataskaita. Sukurta pradinė socialinės-pilietinės veiklos veikimo modelio versija ir perkelta į internetinę platformą.

2019 m.

7 722,00 Eur

https://www.neformaliai.lt/2020/01/05/gaires-socialiniu-pilietiniu-veiklu-pripazinimo-tobulinimui/Paieška