Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 2V-190 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo 2021 metais  konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2020 m.  spalio 13 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2020 m. spalio 16 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos rojektų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos: 

 • jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu aprašu;

 • veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos;

 • tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur;

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teiės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia. 

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 30 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų išsilavinimą ar turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2018–2020 metais ir (ar) einamaisiais metais Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);
 • dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);
 • dokumentų, įrodančių, kad projektui įgyvendinti iš savivaldybės gaus ne mažiau kaip 10 procentų nuo visos vieniems metams projektui įgyvendinti iš Departamento prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos (pvz., banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios organizacijos) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą prioritetą);
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • dokumentų įrodančių, jog pareiškėjas, projekto įgyvendinimo laikotarpiu dirbs su bendruomene (bendradarbiavimo sutarčių tarp pareiškėjo ir bendruomenės, su kuria bus vykdomos bendros veiklos, ar protokolus, įrodančius bendrų veiklų įgyvendinimą vietos lygmeniu) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.2 papunktyje nurodytą prioritetą) kopijos;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 16 d. (imtinai). 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179. 

Dėl Sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koelgę iš SPPD - Agnę Vinciūnę, ji su mielu noru padės ir pakonsultuos - kontaktai čia http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Artimiausiu metu bus paskelbtas individualių ir bendrų konsultacijų grafikas, sekite naujienas.

Informuojame, kad pateiktų projektų 2021 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks SPPD. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį Departamento direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paieška