Kviečiame teikti „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ projektų paraiškas vasario 5 d. terminui

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos rėmimo programas jaunimui –„Europos solidarumo korpusas“ ir „Erasmus+“ (jaunimo sritį) – Lietuvoje, informuoja, kad iki 2020 m. vasario 5 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku) priimamos paraiškos projektų finansavimui.

KOKIŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

Programa „Erasmus+“

 

Jaunimo mainai. Remiami jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai.

Mainų metu turėtų būti tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ar simuliacijas ir kt. Labai svarbu, kad jauni žmonės būtų įtraukti į veiklas viso projekto metu ir dalyvautų pasiruošimo, įgyvendinimo ir įvertinimo stadijose, patys aktyviai prisidėtų įgyvendinant išsikeltus tikslus. Šiuo metu itin laukiamos projektų, susijusių su ekologija, kritinio mąstymo stiprinimu, skaitmeninio raštingumo vystymu, darbu su skaitmeniniais įrankiais – idėjos.

 

Daugiau

 

Jaunimo darbuotojų mobilumas. Remiamos veiklos, skirtos jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui. Projektų paraiškos turi būti parengtos bendradarbiaujant organizacijoms, kurios tiesiogiai dirba su jaunais žmonėmis, siekia savo organizacijų jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimo, atvirojo, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje gerosios patirties mainų grupėje – darbo stebėjimu (šešėliavimu) ar per pažintinius vizitus. Itin laukiamos projektų, skatinančių inovacijas darbo su jaunimu srityje ir didinančių skaitmeninio darbo su jaunimu kompetencijas, idėjos.

Daugiau

 

Strateginės partnerystės. Itin laukiamos paraiškos šiomis Lietuvos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu kontekstui aktualiomis temomis:

  • Darbo su jaunimu formų ir metodų  plėtojimas: darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas; jaunimo informavimas ir konsultavimas; išmaniojo darbo su jaunimu (digital youth work) metodikos pritaikymas darbo su jaunimu formose.
  • Darbo su specialiųjų poreikių, pažeidžiamomis jaunimo grupėmis plėtojimas (įvairaus pobūdžio sutrikimai, pvz. autizmo spektro; fizinę, protinę negalią turintys), įskaitant kompleksinių paslaugų kūrimą ir teikimą jaunimui (palydimoji globa, konsultavimas, palaikymas).
  • Jaunimo psichologinės psichikos ir fizinės sveikatos stiprinimas: savižudybių bei patyčių prevencija, lytiškumo ugdymas, fizinės sveikatos edukacija, psichikos ir emocinės sveikatos raštingumo ugdymas.

Daugiau

 

Jaunimo dialogas. Remiami projektai, kuriais jaunas žmogus būtų skatinamas aktyviai dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime, megzti dialogą su politikais, sprendimų priėmėjais bei vietos savivaldos atstovais.  Remiamos veiklos ne tik nacionaliniu, bet  ir savivaldybių lygmeniu – itin laukiamos aktyvių jaunimo grupių iniciatyvos spręsti jaunimui aktualias problemas regionuose bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų koordinatoriais, jaunimo reikalų tarybomis, vietos veiklos grupėmis.

Daugiau

 

Programa „Europos solidarumo korpusas“

 

Savanoriškos veiklos projektai. Remiami projektai, kuriuos įgyvendindamos organizacijos priima jaunus žmones savanoriauti. Projektai turi teikti naudą ne tik organizacijai, bet ir bendruomenei, visuomenei. Tikimasi projektų, kurių tikslai ir veiklos būtų apie: žmogaus teises, diskriminacijos mažinimą, tautinių mažumų teises, neformalųjį ugdymą, pilietiškumą, skaitmeninių įgūdžių, kritinio mąstymo bei medijų raštingumo skatinimą.

Itin laukiamos paraiškos iš Kokybės ženklą gavusių organizacijų, kurios dar nėra įgyvendinusios projektų.

 

Daugiau

 

Stažuočių ir įdarbinimo projektai. Paraiškos turėtų būti teikiamos įvairaus profilio organizacijų, galinčių priimti jaunus žmones apmokamai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai – stažuotei arba darbui. Ypač laukiamos paraiškos, kurios būtų skirtos įdarbinti jaunuolius iš kitų ES šalių Lietuvoje, skatinant tarptautiškumą ir jaunų žmonių profesinį augimą bei patirties įgijimą jiems naujoje kultūrinėje darbo aplinkoje. Taip pat laukiama paraiškų, nukreiptų į nacionalines veiklas t. y. į projektus, kurie tikslingai skirti įdarbinti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones iš Lietuvos ir padėti jiems kelti profesinę kvalifikaciją Lietuvoje. Stažuočių ir įdarbinimo projektai gali paskatinti palankių socialinių, ekonominių ir kt. sąlygų neturinčius jaunuolius dalyvauti veikloje, kuri kitu atveju jiems galbūt būtų neprieinama.

Itin laukiamos paraiškos iš Kokybės ženklą gavusių organizacijų, kurios dar nėra įgyvendinusios projektų.

 

Daugiau

 

Solidarumo projektai. Remiama iniciatyvinės grupės veikla savo konkrečioje vietos bendruomenėje su aiškiu problemos įvardinimu ir pagrįstumu bei aiškiai pamatuojamu poveikiu. Paraiškovų prašoma pagrįsti Solidarumo projekto poreikį vietos bendruomenės poreikių tyrimais. Sveikintina, jei projekto veiklos sprendžia su aplinkos apsauga susijusias problemas, skatina tvarų ir atsakingą vartojimą ar pan. Projektai neturi būti organizacijos įprastų veiklų finansavimo šaltinis.

 

Daugiau

 

Prieš pildant paraiškas rekomenduojame susipažinti su „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų vadovais, kuriuose rasite išsamią informaciją apie reikalavimus projektų turiniui, viešinimui, finansavimo taisykles ir kt.

 

Į KĄ DAR SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ?

 

Siekiama, kad ES jaunimo ar jaunimui skirtų iniciatyvų rėmimo programos prisidėtų prie socialinės įtraukties didinimo – todėl itin laukiamos bet kurios iš paminėtų veiklų projektų idėjos, įtraukiančios mažiau galimybių turinčius – t.y.  neįgalius, esančius iš nutolusių Lietuvos regionų, patiriančius ar esančius rizikos grupėje patirti diskriminaciją, atstovaujančius tautinėms ir kitokioms mažumoms, pan. – jaunuolius.

Taip pat siekiama užtikrinti, jog programų parama pasinaudotų kuo daugiau skirtingų organizacijų, veikiančių skirtingose Lietuvos vietovėse. Todėl itin laukiamos paraiškos iš:

  • šiose Lietuvos savivaldybėse veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų: Anykščių r. sav., Birštono sav., Jonavos r. sav., Jurbarko r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Kelmės r. sav., Klaipėdos r. sav., Kupiškio r. sav., Lazdijų r. sav., Molėtų r. sav., Neringos sav., Pagėgių sav., Panevėžio r. sav., Prienų r. sav., Radviliškio r. sav., Raseinių r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Šilalės r. sav., Šilutės r. sav., Švenčionių r. sav., Utenos r. sav., Visagino sav.
  • Taip pat ir iš nepaminėtose savivaldybėse veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios iki šiol dar nėra pasinaudoję programų galimybėmis.

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškų formas rasite čia:

 

 

Paraiškų formos teikiamos elektroniniu formatu internete (popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia).

Paspaudus nuorodą pirmiausia atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis – tada pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“(sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudus patvirtinsite registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus, atsidariusiame lange pasirinkite skiltį „Open Calls“ ir čia matysite aktyvius kvietimus teikti paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Svarbu nepamiršti kartu pateikti teisinio atstovo pasirašytą sąžiningumo deklaraciją ir kitus paraiškoje nurodytus dokumentus.

JEI LIEKA KLAUSIMŲ?

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į programų koordinatorius – jų kontaktus galite rasti čia.

Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu +370 5 2497003 ar el. paštu [email protected].

 

Paieška