Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 2V-183 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais  konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2020 m.  spalio 6 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2020 m. spalio 10 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos rojektų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos: 

 • veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas. 
 • veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“).
 • bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur;

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teiės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 30 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;
 • pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatai, nuostatai, statutas ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);
 • dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų išsilavinimą ar turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2018–2020 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);
 • dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
 • dokumentų įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (įstaigos lankytojų skaičiavimo metodiką patvirtinantis dokumentas, protokolai ar kt.) ( jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą prioritetą);
 • pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;
 • pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 10 d. (imtinai). 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179. 

Dėl Sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koelgę iš SPPD - Agnę Vinciūnę, ji su mielu noru padės ir pakonsultuos - kontaktai čia http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Artimiausiu metu bus paskelbtas individualių ir bendrų konsultacijų grafikas, sekite naujienas.

Informuojame, kad pateiktų projektų 2021 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks SPPD. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį Departamento direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paieška
Paieška