Skelbiamas Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2017 m. gruodžio 29 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – stiprinti regionines jaunimo organizacijų tarybas, siekiant gerinti jų veiklos kokybę ir skatinti sistemingą plėtrą.

Finansuojamos veiklos :

  • pareiškėjo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;
  • jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
  • naujų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų steigimosi ir įtraukimo į savivaldybės regioninės jaunimo organizacijų tarybos veiklą skatinimas;
  • bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas;
  • jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;
  • savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu.

Programų priėmimo pradžia – 2017 m. gruodžio 29 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. vasario 1 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 18 000 Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 3 000 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2e8dcb30ebd711e7acd7ea182930b17f  (Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje)

Projekto paraiškos forma .

Pagal Nuostatų 24 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
24.1. pareiškėjo steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);
24.2. pareiškėjo strateginį veiklos planą;
24.3. pasiūlymą (-us), pareiškėjo 2017 metais tiesiogiai teiktą (-us) merui, savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijos direktoriui;
24.4. dokumentą (-ų) (pvz., visuotinio narių susirinkimo protokolas), įrodantį (-ių) naujų organizacijų narystę regioninėje jaunimo organizacijų taryboje, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.1 papunkčio prioritetą;
24.5. dokumentą (-ų) (pvz., dalyvių sąrašai, paviešinti bendros veiklos rezultatai), įrodantį (-ių) 2017 metais pareiškėjo vykdytą bendradarbiavimą su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.2 papunkčio prioritetą;
24.6. bendradarbiavimo sutartį (-ių), sudarytą (-ų) su partneriu (-iais) programos veikloms įgyvendinti, jei yra;
24.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
24.8. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
24.9. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pareiškėjo deklaraciją (Nuostatų 1 priedas);
24.10. pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinančius dokumentus.
25. Nuostatų 24.1. – 24.9. papunkčiuose išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 24 punkte nurodytus dokumentus pateikia tik elektroniniu paštu [email protected] . Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ir gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (atsiunčiant nuorodą į mainavietę el. paštu) . Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. vasario 1 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 val. – 17.00 val., penktadienį 8.00 val. – 15.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja Valda Karnickaitė (el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 460 886).

Informuojame, kad pateiktų projektų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk ).

 

JRD informacija

Paieška