Nacionalinės jaunimo organizacijos

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija:

  • kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar)
  • į kurią įeina ne mažiau kaip 2/3 asociacijų, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Jaunimo organizacijos:

  • tenkina ir įgyvendina bendrus jaunimo ar atskirų jaunimo grupių poreikius bei interesus;
  • ugdo jaunų žmonių pilietiškumą ir pagarbą šeimai;
  • vykdo jaunų žmonių neformalųjį ugdymą;
  • organizuoja jaunų žmonių užimtumą, sportą, turizmą, kultūrinę bei profesinę veiklą;
  • skatina jaunų žmonių tarptautinį bendradarbiavimą;
  • propaguoja savanorišką jaunimo darbą;
  • užsiima kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Skirtingi jaunimo organizacijų tikslai sąlygoja didelę jų įvairovę – galima išskirti kultūrines, politines, pilietines, socialines, studentiškas, savanoriškos veiklos, jaunimo užimtumo, neformalaus ugdymo, laisvalaikio ir kitas organizacijas, tačiau visas jas vienija aktyvaus jaunų žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, jų sąmoningumo, pilietiškumo, savirealizacijos ir nuolatinio tobulėjimo siekis.

Viso dydžio žemėlapį galite atsisiųsti čia.

Informaciją apie nacionalinių jaunimo organizacijų teritorinį išsidėstymą Lietuvos savivaldybėse čia.

Susipažinti su nacionalinėmis jaunimo organizacijomis galite čia.

Nacionalinių jaunimo organizacijų teritorinio išsidėstymo Lietuvos savivaldybėse apžvalga (2016)

Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtas Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynas (2017)

Informacija atnaujinta 2019 01 07.

Paieška