Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorišką veiklą organizacijų akreditacijos paraiškų priėmimas

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  iki 2021 m. lapkričio 11 d. (imtinai) priimamos Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškos. 

SVO organizacijų akreditavimo tikslas -  įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams.

SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

7.1. būti nevyriausybine organizacija;
7.2. vykdyti įstatuose numatytą veiklą nemažiau kaip 12 mėn.;
7.3. viešai skelbti finansinės veiklos, veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;
7.4. nebūti likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;
7.5. SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą mentorius, privalo turėti nemažiau kaip 1 metus darbo patirties jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos srityje.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2021 m. lapkričio 11 d. 23.59 val. 

SVO organizacijų akreditavimą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Departamentas ir Departamento direktoriaus sudaryta SVO organizacijų akreditacijos komisija. Ekspertais gali būti Departamento direktoriaus įsakymu paskirti Departamento darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus.

Akreditacijos procedūra nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos sprendimo pateikimo organizacijai negali būti ilgesnė nei 30 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (SVO organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.) tačiau ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia: SVO akreditacijos aprašas Aprašo priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu [email protected]. 

Pagal Nuostatų 15 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):
15.1. potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.); 
15.2. dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
15.3. mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);
15.4. jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;
15.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima Departamento direktorius atsižvelgdamas į ekspertų ir Komisijos rekomendacijas.

Primename: Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo konkursuose dalyvauti gali tik akreditaciją gavusios organizacijos.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – penktadienį 9.00 val. – 17.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Justina Krauledaitė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 61927.

Paieška