Jaunimo darbuotojai

Departamentas, siekdamas metodiškai palaikyti darbuotojus, dirbančius su jaunimu, kasmet organizuoja mokymus, konsultacijas bei darbuotojų susitikimus, taip pat reikalui esant, departamento darbuotojai vyksta susitikti su organizacijų atstovais, jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais susijusiais asmenimis.

  1. Mokymai. Mokymų tikslas – pristatyti įvairių darbo su jaunimu formų specifiką. Mokymų programų metu būna teoriškai aptariamos ir / arba praktiškai išbandomos darbo su jaunimu formos, darbo proceso organizavimo etapai, darbuotojams reikalingos kompetencijos ir kvalifikacija, dažniausiai pasitaikančios dilemos ir iššūkiai dirbant su jaunimu.Mokymų temos priklauso nuo poreikio, pavyzdžiui kaip įsteigti atvirą jaunimo erdvę ar centrą, darbuotojo, dirbančio su jaunimu, psichohigiena, kokybė atvirajame darbe su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu, darbas gatvėje su jaunimu ir pan.
  2. Konsultacijos. Konsultacijos skirtos darbuotojams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Galimos konsultacijų temos: komandos formavimas, atviras darbas su jaunimu, laiko planavimas, darbuotojų motyvavimas, jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimas, aktyvus grįžtamojo ryšio suteikimas, veiklos laukų gryninimas, darbas su savanoriais, darbas su neaktyviais niekur nedirbančiais, nesimokančiais, mokymosi veiklose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis, veiklos kokybė darbe su jaunimu, veiklos įsivertinimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, mokymosi galimybių jauniems žmonėms kūrimas, darbas su savanoriais, mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje.
  3. Susitikimai. Departamentas du kartus per metus organizuoja atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, su jaunimu dirbančių organizacijų tinklo susitikimus. Su jaunimu dirbančių asmenų susitikimai yra organizuojami siekiant ne tik pasidalinti Jaunimo politikos aktualijomis darbo su jaunimu srityje, įgyti naujų žinių, gauti Departamento specialisto konsultaciją bet ir pasitikrinti turimas žinias darbo su jaunimu lauke, aptarti bendras šalies jaunimo problemas.
  4. Dokumentai. Siekiant palengvinti jaunimo darbuotojų darbą yra nuolat peržiūrimi teisės aktais, rengiami nauji dokumentai, pateikiamos rekomendacijos dėl veiklos organizavimo ir kokybės užtikrinimo. Su darbuotojais yra dalinamasi informacija apie pokyčius ir jiems pateikiamos pagrindinių dokumentų, su kuriais turi būti susipažinęs jaunimo darbuotojas, suvestinės.

 

JAUNIMO DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMAS

2020 m. atnaujinat jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema parengta pagal Jaunimo reikalų departamento (toliau – Departamento) įgyvendinto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu parengtą jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą.

 Sertifikavimo sistema apibrėžia su jaunimu dirbančio specialisto kvalifikacijos pripažinimo ir kėlimo procedūras. Jaunimo darbuotojų sertifikavimu siekiama kokybiškų darbo su jaunimu paslaugų užtikrinimo ir palaikymo. Todėl sertifikavimo sistemos tikslas: nuosekliai apibrėžti jos dalyvius, vykdytojus, etapus, esminius metodus, siekiant sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą Lietuvoje įtvirtinant jaunimo darbuotojo pareigybę.

Sertifikavimo sistemos uždaviniai:

  • nacionaliniu lygmeniu sukurti darbo su jaunimu ir jaunimo darbuotojų kvalifikacijos supratimą;
  • diegiant jaunimo darbuotojų sertifikavimo procedūrą, užtikrinti kokybišką darbą su jaunimu;
  • apibrėžti jaunimo darbuotojų galimus kvalifikacijos kėlimo būdus ir formas, užtikrinant kryptingą profesinį tobulėjimą;
  • išskirti jaunimo darbuotojų mokymų modulius, aptarti galimus metodus ir įvardinti reikiamas jaunimo darbuotojui kompetencijas: žinias, įgūdžius ir vertybines nuostatas.

Visą informaciją apie sertifikavimo sistemą ir jos eigą galite rasti čia.

 

 

Penkių modulių mokymai

Nuo 2018 m. Departamentas taip pat organizuoja nepertraukiamus 5 modulių mokymus apie darbą su jaunimu. Mokymų tikslas - suteikti darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, jaunimo neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, būtinų darbui su jaunimu, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.

Mokymų programą sudaro 5 moduliai: darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos. Mokymų programos apimtis –168 akademinės valandos (108 kontaktinės akademinės valandos ir 60 savarankiško darbo akademinių valandų).

Prioritetas teikiamas dalyviams, kurie dirba atviruose jaunimo centruose ir erdvėse arba su jaunimu dirbančiose organizacijose ne ilgiau kaip 6 mėn. ir neturi socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimo.

Sėkmingai baigę šiuos Mokymus dalyviai gebės atliepti jaunų žmonių poreikius ir siekius, kurti mokymosi galimybes jauniems žmonėms, aktyviai taikyti į(si)vertinimą, siekiant darbo su jaunimu kokybės tobulinimo ir pan.

Daugiau informacijos apie penkių modulių organizavimą rasite  čia.

 

 

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS.

Mokymai vykdomi pagal Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programą patvirtintą 2017 m. birželio 28 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-534.

Kurso baigimo pažymėjimas atitinka Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus.

Kurso trukmė – 180 akad. val.

Kursus organizuoja skirtingos švietimo įstaigos.

Rekomenduojame darbuotojams, norintiems pagilinti savo žiniais neformalaus vaikų švietimo srityje.

 

 

 

Informacija iki 2020 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2010 – 2015 m. įgyvendino projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002 „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (toliau – Projektas) finansuojamą Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis, veiklą Nr. 2.1.2. „Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos įgyvendinimas“.

Jaunimo darbuotojo sertifikatus įteikėme jau 182 asmenims. Su sąrašu galite susipažinti čia (pateikiama asmenų sąrašas, kurie sutiko paviešinti savo duomenis).

Aktualios nuorodos

 

Informacija atnaujinta 2021 01 19.

Paieška