Jaunimui palanki infrastruktūra ir paslaugos

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Tauragės rajono savivaldybės 2022–2027 metų jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo planas

Tikslas - nustatyti priemones, skirtas jaunimo politikos įgyvendinimui stiprinti vietiniu lygmeniu, užtikrinant tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinių sektorių, sukurti infrastruktūrą, reikalingą darniai, faktais ir žiniomis grįstai jaunimo politikai įgyvendinti.

Nuoroda į aprašą

Programa mokyklose „Tyrinėjimo menas“

Tikslas - ugdyti moksleivių kūrybingumą ir kritinį, savarankišką mąstymą, stiprinti mokytojų kompetenciją (kurti gilų, į kūrybingumą ir kritinį mąstymą orientuotą mokymosi procesą, pagrįstą atviru, dialogišku, bendradarbiaujančiu santykiu, kurti ir išbandyti integruotus, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus, pasitelkti įvairias medijas, miesto erdves ir kitus prieinamus resursus), stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje, mokytojų kolegialumą, padėti spręsti su mokinių adaptacija, re-emigrantų integracija susijusius iššūkius.

Nuoroda į papildomą informaciją


Medijų raštingumo mokymai „Dideli maži ekranai“

Tikslas - ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus, ugdyti projekto dalyvių kritinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, skatinti savo bendruomenės pažinimą ir jos sąmoningumo ugdymą per kūrybines medijų raštingumo veiklas bei skatinti projekto patirčių apsikeitimą tarp skirtingų vietos bendruomenių, apjungiant skirtingas tautines bendrijas.

Nuoroda į papildomą informaciją.


Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimas

Dalyvavimo renginiuose rėmimo tikslas – plėtoti kokybišką darbą su jaunimu Klaipėdoje, stiprinti Klaipėdos jaunimo sektorių plėtojant regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius bei atstovaujant Klaipėdos miestui Lietuvoje, užsienio valstybėse vykstančiuose reikšminguose renginiuose ir (ar) tarptautinių organizacijų vykdomuose renginiuose. Dalyvavimas renginiuose turi kurti pridėtinę vertę Klaipėdos miestui bei jaunimo sektoriui, įgytos žinios bei informacija turi būti perduodama suinteresuotoms šalims bei užtikrinamas jos tolimesnis taikymas plėtojant jaunimo sektorių.

Nuoroda į aprašą


Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarka

Tikslas - suteikti galimybę Alytaus miesto savivaldybėje gyvenančiam 14–29 metų jaunimui kelti įvairių sričių (bendrąją, asmeninę, socialinės  kompetencijos, lyderystės, viešojo kalbėjimo, jaunimo organizacijų veiklos tobulinimo, debatų ar kitų temų) kvalifikaciją, atstovauti Alytaus miesto jaunimą reprezentuojančiuose ir atstovaujamuosiuose renginiuose dalinai kompensuojant mokymų išlaidas.

Nuoroda į tvarką


Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 programa

Programos tikslai: 

1. plėtoti darbo su jaunimu formas, skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį, ypač kaimo vietovėse, ir išnaudoti turimą laisvalaikio infrastruktūrą bei inventorių;
2. skatinti jaunimo saviraišką ir savanorišką veiklą;
3. užtikrinti jaunimo įgalinimo, įtraukimo į pilietinę veiklą, interesų atstovavimo galimybes, informavimą ir konsultavimą;
4. skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

Programa aprašo pagrindinius tikslus ir uždavinius siekiant kuri jaunuoliams įvarias galimybes ir infrastruktūrą.

Nuoroda į programą


Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas

Tikslas - turimais Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdymo ir finansiniais instrumentais parengti ir vykdyti paramos jaunai šeimai programą.

Nuoroda į programą


Programa "Jaunimas gali"

Tikslas - ugdyti jaunimo Lietuvos regionuose asmeninius bei socialinius gebėjimus ir skatinti jų fizinį aktyvumą.

Siūloma įvertinti galimybes prisidėti prie minėtos programos įgyvendinimo savivaldybėje.

Nuoroda į programą


Lazdijų jaunimo centras

Tikslas - teikti atviro darbo, mobilaus darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugas.

Centras dirba spalio – balandžio mėn.: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 22.00 val. penktadienį nuo 10.00 iki 24.00 val.  šeštadienį nuo 17.00 val. iki 24.00 val.

Nuorodą į centrą

Lietuvoje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje komandų sąrašas


Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarka

Tikslas - padėti mokykloms užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.

Nuoroda į tvarką


VšĮ Karoliniškių poliklinikos Jaunimo sveikatos centras

Tikslas - teikti efektyvesnes, jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas

Nuorodą į centrą


Ukmergės žaliojo koridoriaus principu teikiamos jaunimo sveikatos paslaugos

Tikslas - teikti efektyvesnes, jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas

Nuorodą į paslaugas

Šiuo metu veikiančiių jaunimo sveikatos centrų sąrašas


Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras

Tikslas – organizuoti ir vykdyti savanorystės skatinimo, plėtojimo, visuomenės komunikavimo ir neformaliojo ugdymo sričių projektus. Įstaiga išlaikoma Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Nuoroda į centrą


Jaunimo savanoriškos tarnybos Šiaulių miesto savivaldybėje finansavimo tvarka

Tikslas - užtikrinti visumą organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, jaunimo savanorius priimanti organizacija, savanorišką veiklą organizuojanti organizacija , Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija.

Nuoroda į aprašą


Vilniaus jaunimo informacijos centras

Tikslas - plėtoti kokybišką jaunimo informavimą ir konsultavimą. Čia jaunimas (14-29 m.) gali kreiptis ir gauti patikimus atsakymus.

Pagrindinės konsultacijų temos:
1. Mokymasis, darbas, savanorystė, praktika, laisvalaikis.
2. Socialinės, psichologinės paslaugos jaunimui, jaunų šeimų poreikiai.
3. Informacinis ir finansinis raštingumas, bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis.

Nuoroda į centrą


Mobilus darbas su jaunimu Elektrėnų savivaldybėje

Tikslas - vykdyti darbą su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimo infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Nuoroda į mobilaus darbo su jaunimu komandą


Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2020–2022 metų programa

Tikslai:

  1. užtikrinti jaunimo įgalinimo, įtraukimo į pilietinę veiklą, interesų atstovavimo galimybes, informavimą ir konsultavimą
  2. Skatinti jaunimo savanorišką veiklą ir vystyti jaunimo savanorišką tarnybą
  3. Plėtoti darbo su jaunimu formas, skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį, ypač kaimo vietovėse, ir išnaudoti turimą laisvalaikio infrastruktūrą bei inventorių
  4. Skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą

Nuoroda į programą


Atnaujinta 2021-01-18

Paieška