JRD ieško praktikantų!

Praktikos vieta

(įstaigos, departamento, skyriaus pavadinimas, svetainės adresas)

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyrius, Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos JGI Projektas „Atrask save"

Praktikos vieta (miestas)

A. Vivulskio g. 5, Vilnius (Atliekant praktiką projekte adresas būtų: Švitrigailos g.10, Vilnius).

Įstaigos pagrindiniai uždaviniai ir/ar funkcijos (nuoroda į internetinį puslapį)

JRD strateginiai tikslai:

 • įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones jaunimo situacijai gerinti;
 • stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 • užtikrinti nacionalinės jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu lygiu.
 • Išsamiau: www.jrd.lt

JRD uždaviniai:

 1. rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones;
 2. analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje;
 3. koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.

JGI projekto ,,Atrask save“ tikslas:

Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes

Projekto „Atrask save“ uždaviniai:

 1. padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, įgyvendinant  socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą;
 2. padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, organizuojant savanorystės veiklas;
 3. padidinti galimybes nepasirengusiam darbo rinkai jaunuoliui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę;
 4. įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

Praktikos tema

Dokumentų valdymas, archyvavimas viešojo sektoriaus institucijose, komunikacija, informacijos ruošimas bei pateikimas, internetinių puslapių administravimas, tekstų redagavimas, statistinės analizės duomenų apdorojimas, duomenų bazių atnaujinimo, viešinimo darbai, finansavimo konkursų dokumentų ruošimas, derinimas bei analizė.

Praktikos trukmė

(sav., laikotarpis nuo – iki)

Ne trumpiau nei 2 mėnesiai (nuo 2016 m. gegužės mėn.).

Reikalavimai studentui (reikalaujama studijų sritis ir/ar kryptis; pageidaujama patirtis ir gebėjimai; patirtis ir gebėjimai, kurie būtų privalumas, kt.)

Socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sritys.

Socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sritys: archyvistika, viešasis administravimas

Antro, trečio ar ketvirto kurso studentas, gebantis organizuoti savo darbą, atlikti bent dvi praktikos temoje nurodytas užduotis.

Antros pakopos studijų pirmas kursas

Pageidautinos savybės: pareigingumas, atsakingumas, atidumas, punktualumas, savarankiškumas, kruopštumas bei gebėjimas dirbti su įvairiais dokumentais.

Praktikų skyriuose aprašymas

(planuojamos / siūlomos užduotys)

-        Atnaujinti duomenis apie savivaldybių jaunimo reikalų tarybas, atviruosius jaunimo centrus ir erdves, regionines ir nacionalines jaunimo organizacijas.

-        Parengti jaunimo politikos veikėjų savivaldybėse žemėlapius.

-        Padėti tvarkyti Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų paraiškas, pateiktas konkursams.

-        Analizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos Tarybos išvadas, rezoliucijas ir kitus teisės aktus jaunimui aktualiais klausimais bei skleisti juos jaunimui priimtinu būdu,

-        Analizuoti, sisteminti informaciją iš paraiškų, pateiktų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui 2016 metų finansavimo konkursui,

-        Rinkti ir kaupti informaciją apie Lietuvos jaunimo situaciją, NEET jaunimą, savanorišką veiklą projekte atliekantį jaunimą,

-        Rengti informaciją atitinkamoms vidaus ir užsienio valstybių institucijoms jaunimo politikos klausimais,

-        Rengti informaciją įstaigos internetinei svetainei www.jrd.lt,

-        Rinkti bei viešinti projekto dalyvių ir savanorišką veiklą atliekančių jaunuolių gerąsias patirtis, pasiekimus ir pan.

-        Prisidėti prie projekto savanorystės organizavimo veiklos plėtros ir viešinimo Lietuvoje,

-        Padėti tvarkyti projekto internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt esančias savanorius priimančių organizacijų duomenų bazę bei ,,Atrask save“ pasiekimų programos skiltis,

-        Organizuoti bei nustačius poreikį rengti projekto partnerių susitikimus,

-        Tvarkyti projekto ataskaitas, rengti statistiką,

-        Tvarkyti renginių registraciją, kontaktuoti su partneriais,

-        Bendravimas su partneriais teikiant jiems informavimo paslaugas ir kita.

Kontaktiniai duomenys, išsamesnei informacijai (atsakingo asmens: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas)

Lina Batulevičienė, [email protected]

Kita informacija

Ieškomi 2-3 praktikantai.

Skelbimas galioja iki

Iki 2016 m. gegužės 25 d.

JRD informacija

Paieška