Laisvės atėmimo vietas paliekantys jaunuoliai gaus daugiau pagalbos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tęsia bendradarbiavimą 2021 m. liepos 1 d. pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį dėl jaunimo aktyvinimo galimybių švietimo srityje ir darbo rinkoje.

 

Bendradarbiavimu siekiama įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“ , kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

 

Minėto projekto veiklos padės užtikrinti kryptingą iš pataisos įstaigų paleidžiamų ar paleistų, taip pat esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje Tikslinės grupės asmenų socialinę integraciją, teikiant Projekto Tikslinei grupei motyvavimo paslaugas, ugdant jų socialinius gebėjimus, asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas, taip pat dalykines kompetencijas, reikalingas jiems (re)integruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas.

 

Jauniems žmonėms paslaugas teikia 23 Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriai ir 20 specialistų komanda - psichologai, koučeriai, įvairių dalykų mokytojai, meno terapeutas, verslo ir profesinio orientavimo, sveikos gyvensenos, priklausomybių konsultantai.

 

Jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruotas teritoriniuose Užimtumo tarnybos skyriuose, Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įdarbinti Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriai, dirbantys „žemo slenksčio“ principu visoje Lietuvoje, bendradarbiaudami su partneriais teikia jaunuoliams šias paslaugas: pagalbą pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus dalykinių kompetencijų ugdymui, nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas teikiančių projekto partnerių organizacijas, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais, nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas teikiančias projekto partnerių organizacijas, pagalbą įsidarbinant arba grįžtant į švietimo sistemą.

 

Paieška