Skelbiamas Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2V-181 (1.4) „Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais  konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2020 m.  spalio 1 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslasfinansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas nuoseklus emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) teikimas vaikams, jauniems žmonėms, pagyvenusiems asmenims, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę išgyvenantiems asmenims, užtikrinamas nuolatinis savanorių rengimas emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) teikimui, vykdomas emocinės pagalbos teikimo veiklų viešinimas bei vykdoma teikiamų paslaugų plėtra.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni žmonės, pagyvenę asmenys, moterys, smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys, krizę išgyvenantys asmenys;
  • emocinės (psichologinės) pagalbos susirašinėjimo internetu (angl. chat) organizavimas ir teikimas šioms visoms tikslinėms grupėms: vaikai, jauni žmonės, moterys ir smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys;
  • savanorių rengimas teikti emocinę (psichologinę) pagalbą telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) ir jų veiklos, teikiant emocinę (psichologinę) pagalbą telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat), koordinavimas;
  • emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) bei su tuo susijusių įgyvendinamų veiklų viešinimas;
  • teikiamų paslaugų stebėsena.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 620 000 (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 310 000 (trys šimtai dešimt tūkstančių) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 620 000 (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia

Konkurso paraiška ir sąmata pildomi per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 28 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 1 priedas);

- bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;

- dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 13.5. punkte minimą pareiškėjo patirtį (pavyzdžiui, veiklos ataskaitos (-ų);

- dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose emocinę pagalbą teikiantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14 punkto reikalavimus);

- dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.

- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

- teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 28 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 5 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00, penktadienį 9.00-16.45) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento skyriaus vyriausioji patarėja Tania Gurova (el. p. [email protected], tel. 8 616 03883). Informaciją ir konsultacijas su paraiškos pildymu informacinėje sistemoje susijusiais klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-15.45), teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai telefonais: 8 706 68299 ar  8 706 68280.


Informuojame, kad pateiktų projektų 2020 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį Departamento direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.


Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijos: čia ir  https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paieška