Jaunimo reikalų departamentas ieško projekto „JUDAM“ vadovo

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau–Departamentas) nuo 2019 m. kovo mėnesio pradėjo įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendindamas ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgdamas į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Šiuo metu ieškome projekto „JUDAM“ vadovo darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis iki 2021-06-30. Atlyginimas, priklausomai nuo turimos darbo patirties bus 9,3-10,2 pastoviosios dalies koeficientas.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį čia. Teirautis tel. 81603883

Darbo funkcijos:

1. organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;

2. užtikrina Projekte numatytų rodiklių stebėseną ir Projekto įgyvendinimą;

3. prižiūri kaip vykdomos Projekto veiklos, tikrina ir atsako už ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Europos socialinio fondo agentūrai (toliau –ESFA) ir kitoms institucijoms apie Projekto įgyvendinimą;

4. vykdo tiesioginį susirašinėjimą ir bendravimą su ESFA;

5. teikia tvirtinti Departamento direktoriui Projekto darbuotojų parengtą projekto dokumentaciją: veiklą grindžiančius dokumentus, informaciją apie įvykdytus pirkimus ir kitą reikalingą informaciją;

6. planuoja Projekto finansinius srautus ir kontroliuoja Projekto biudžete numatytų lėšų panaudojimo tikslingumą;

7. teikia pastabas viešųjų pirkimų plano projektui, organizuoja viešuosius pirkimus, užtikrina jų stebėseną ir įgyvendinimą;

8. vykdo sutarčių su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais priežiūrą ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą;

9. užtikrina visų dokumentų iš Projekto partnerių gavimą bei jų sistemingą kaupimą, teikia pastabas parengtiems dokumentams;

10. užtikrina  mokėjimo prašymų ruošimą, grafike nustatytais terminais teikia mokėjimo prašymui reikalingą informaciją ir dokumentus, susijusius su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu;

11. teikia reikalingą informaciją, dokumentus Projektą administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms;

12. teikia kasmėnesines finansines ir veiklos ataskaitas Departamento direktoriui arba kitoms atskaitingoms įstaigoms;

13. informuoja Departamento direktorių apie Projekto veiklos plano nukrypimą;

14. pagal kompetenciją koordinuoja kitų Projekto darbuotojų veiklą, prižiūri, kad jų priskirta (-os) veikla (-os) atitiktų Projekto sutartį ir jos priedus, o lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai;

15. laiku ir tinkamai organizuoja su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusios informacijos/dokumentų rinkimą, rengimą ir teikimą turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms ir asmenims;

16. laiku ir tinkamai organizuoja jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusių dokumentų parengimą ir prireikus pateikti juos Projekto vadovui ar kitam atsakingam Departamento darbuotojui, pagal kompetenciją, tvirtinti;

17. domisi ir kaupia aktualią informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų administravimą;

18. saugo su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto byloje teisės aktų nustatyta tvarka, ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms;

19. tvirtinta dokumentų, susijusių su jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) siunčiamų suinteresuotoms institucijoms, kopijų tikrumą;

20. užtikrina Projekto viešinimą.

Darbuotojas, pretenduojantis į šią darbo vietą, turi atitikti atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

- turėti universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinius projektus;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti raštus;

- būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam ir iniciatyviam.

Visais papildomais klausimais kviečiame kreiptis į vyriausiąją patarėją Tanią Gurovą el.paštu [email protected] ar telefonu: +37061603883

 

JRD informacija

Paieška