Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 2V-175 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2020 m.  rugsėjo 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
  • JST proceso vykdymo konkrečiose Priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
  • savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
  • mentoriaus paslaugų teikimas Priimančioms organizacijoms;
  • mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 26 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2020 m. spalio 26 d. 23:59 val.

Visa vienų metų Konkursui preliminariai skiriama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) sudaro 163 560 (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt) Eur. Mažiausia vienam programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 696 (šeši šimtai devyniasdešimt šeši) Eur. Didžiausia vienam programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 70 296 (septyniasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt šeši) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 39 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 17 punkte);
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • partnerio (-ių) pasirašyta (-os) deklaracija (-os), užpildyta (-os) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);
  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 3 priedas).

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 39 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. spalio 26 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos ir veiklų plano formas (Nuostatų 1 ir 2 priedai), ir Nuostatų 39 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Jaunimo savanoriškos vietos apskrityse ir savivaldybėse apskaičiuojamos pagal žemiau pateiktą aprašą.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamų jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių paskirstymo savivaldybėse tvarkos aprašas (pakeitimas)

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso finansuojamų vietų metinį paskirstymą apskritims ir savivaldybėms rasite čia.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnysis patarėjas Darius Grigaliūnas (el. p. [email protected], tel. 8 633 46057).


Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

 

Paieška